Балаларымызды саклайык

–  Бу вакытка районымызда 3 яс  балада серозный менингит маразы аянланган. Олардынъ экеви районга баска ерлерден келген – элимиздинъ сырт эм Астрахань калаларыннан. Баска яктан  келген эки балады, айлак кеш, авырувды озгарып коьмек тилеп келген себептен, врачлар куткара алмадылар. Заманы ман врачларга коьрсетилген балаларга тийисли ярдам этиледи, эм оларды савлайын эмлемеге куьшлер эм амаллар бар, дарманлардан тура  да маьселе йок, керек-лилери больницада бар. Сонынъ уьшин баьри ата-аналарга балалардынъ авырыганын сезгенлей ок, врачка коьрсетинъиз деген тилек салынады. Олай дегенимиз, саьбийлердинъ эти кызса, куьши-карувы тайса, басы авырыса, кусса, шаркына сепкинлик шыкса – бу авырувдынъ баслапкы кебининъ белгилери. 

Бизим баьримизди де кайдан ол вирус келген деген сорав тынышсызландырады. Бу соравга толы явап бирев де берип болмаяк. Баска ава шартларында яшап, ерин авыстырган балаларда авырув куьшленеди. Районымыздынъ балалар бавларына баска ерлерден келген саьбийлер барады, олар келген ерлерден эпидемиялык яктан аьллер онъайлы деп справка тилемеге тийисли.  

Районымызда инфекцияга карсы штат туьзилген. Озган юма  врачлар уьй-уьйге кирип саьбийлерди тергеп шыктылар. Биринши куьн – 28, экинши куьн – 24, уьшинши куьн – 12 балада  инфекциялы авырувлар  аянланды. Соны ман тергевлер токтатылды. Аьлиги заманга больницадынъ инфекция боьлигинде – 18, балалар боьлигинде – 10 бала инфекциялы авырувлардан эмленедилер. Бу юмадынъ ызында инфекциядынъ асталанувы каралады. Каты куьн районымызга санавиация келди. Биз куьн сайын Роспотребнадзорга билдируьвлер йиберемиз, – деди ол.

Солай ок йыйылганлар Зармухамед Кумаровичке туьрли соравлар бердилер. Олардынъ арасында авырувдан кайтип сакланув кереги акында соравлар да бар эди.

– Авырувдан сакланар уьшин савлыкты саклав яшав кебин юритуьв керек: пайдалы, витаминлерге бай  азыклар ман пайдаланмага, соны ман иммунитетти беркитпеге тийисли. Шыныкпага коркпанъыз, оны ман яздынъ басында ок каьр шегинъиз. Балаларды мундай исси  куьнлерде коьп куьнге шыгарманъыз, – деген маслагатын берди район орталык больницасынынъ бас врачы.

Н.Кожаева.