Окувшыга ийги янъылык

Пресса киоскынынъ ашылувы язылув баспады окувшыларга тоьмен баа ман еткеруьвди канагатламага амал береек. Йылдынъ экинши кесегине язылув шагы барувда, «Дагпечать» Дагестан Республикасында язылувга бааларды тоьмен этетаганын эске туьсиремиз. Газеталар, журналларга язылув каталогы ман Дагпечать (www.dagestan.press) деген сайтында эм Дагпечать киоскларында таныспага болады. 

Киоск Алиев эм Ленин орамлары косылган ерде, орталык межигити эм Бабаюрт администрациясынынъ касында орынласкан. Киоск 7:45 саьаттен 18:20 саьатке дейим аьрекет этеди. Каты куьн эм дуьйсемби тыншаюв куьнлери боладылар. «Йылдынъ сонъына дейим биз баьри калаларды, уьйкен муниципалитетлерди учреждениединъ бюджет тысыннан келимлери эсабында Дагпечать киосклары ман канагатламага мыратланамыз. Ол зат бизим ис йолдасларымызга, республикалык эм муниципаллык СМИ-лерининъ бас редакторларына оьз окувшыларынынъ санын эм газеталар эм журналлар тиражын оьстирмеге демевлик этеек. 

«Баспады таралтувшылар ассоциациясынынъ» специалистлери эсаплавы ман киосклардынъ саны 50%-ке дейим саны коьтерилуьви баспа СМИ-лерининъ рыногынынъ оьлшеми 26%-ке оьсуьвине аькелеягын коьрсетеди. Районда окувдынъ таралтувына эм билдируьвге гражданлардынъ конституционлык ыхтыярларын канагатлавга каратылган Бабаюрт район аькимбасы Эльдар Карагишиевтинъ ойы киоск ашылувга себеплик этти, – деп билдиреди Дагпечать етекшиси Сергей Снегирев.