Озгарган шаралары бек кызыклы

– Салимет ерли маданият уьйинде «Кызыл-Гуьл» биюв ансамблин туьзип, туьрли биювлер салады, аьр бир байрамда олар болса, куьнбатаршыларды кувандырып келедилер, – дейди Нина Темирбек кызы Халилова.

Салиметти билген аьдемлер, ол аьр бир шарага келисли сценарий де туьзип болатаганы акында айтадылар.

Салимет оьзи болса, сол шараларды аьзирлевде, уьйкен сулыбы ман китапхана куллыкшысы Арапа Шекировадынъ, алдынгы маданият уьйининъ етекшиси С.Ярлыкаповадынъ ога уьйкен коьмеклери тиетаганы акында айтады эм оларга оьзининъ савболсынын билдиреди. Авылдынъ ерли власть органлары ягыннан да материаллык ярдам этиледи.

– Олардынъ мол сулыбы, акылы мага уьйкен коьрим болады, – дейди Салимет. Салимет Куьнбатар авыл маданият тармагында 2007-нши йылдан алып ис аьрекетин бардырады. Тек етекшилик куллыгын бардырганлы коьп болмайды, 2017-нши йылда ога сол яваплы исти тапшырганлар. Сол аз заманнынъ ишинде ол оьзининъ талабын да, оьнерин де коьрсетип уьлгирди. Салимет асылы ман Бораншы авылдан, тек мектебти Куьнбатар авылында битирген. Сога коьре, Куьнбатар авылы ога тувган авылындай болып калады. Кишкей заманлардан алып Салимет сахнады, коьп аьдемлерди, олардынъ алдыларына шыгып оьз оьнерин коьрсетпеге суьетаган эди. Ол катнаспай бир мектеб шарасы да озгарылмаган. Ол аьр бирисинде белсен катнасатаган эди. Буьгуьнлерде ол сол талабын да, оьнерин де балалар ман бирге яшавга шыгарады.

Салимет Мусаева уьш балады да эри мен бирге тербиялайды. Буьгуьнлерде онынъ уьйкен баласы оьз уьстинликлери Москва каласында РУДН-нынъ 3-нши курсынынъ студенти болып, ата-анасын суьйинтип турады.

Кеспилик байрам – аьр бир куллыкшыга ис тамамын келтиретаган заман. Бу куьнлерге Салимет аз болмаган уьстинликлери мен етисти. Аьли де алдыда йогары уьстинликлер, ол озгаратаган концерт программалар аьр бир каравшыдынъ эсинде коьп заманлар сакланганын йораймыз.

Г. Сагиндикова.

Суьвретте: С.Мусаева «Кызыл-Гуьл» биюв куьби мен.