• Сегодня: Суббота, 1 апреля, 2023
  • Буьгуьн: Юма сонъгы, 1 Коькек айы, 2023

Коьнъил коьтеруьвдинъ бас себеби

admin
Март26/ 2018

Червленные Буруны авыл маданият уьйинде «Кая, кызлар!» шарасы кызыклы озгарылды. Ногай районынынъ Ленинаул, Батыр-Мурза, Эдиге авыл куьплери эм маданият уьйининъ иелери сахнада йолыгыстылар.

Шарадынъ озгарылувына авыл администрация ягыннан да ярдам этилди. Аьр бир шарада катнаскан куьплерге грамоталар ман акшалай савгалар берилдилер.

Куьнбатар авыл маданият уьйининъ куллыкшылары «Хатын, Язлык, Суьйим» деп аталып, Алибий Романовтынъ, Гульназ Теркеевадынъ эм ерли маданият уьйинде бар «Кызыл-Гуьл» биюв ансамблининъ катнасувы ман ярасык концерт озгарылды. 

Кумлы авылында, хатын-кызларга багыслап, «Сиз ярасыкларга», «Кая, кызлар!» шаралары озгарылдылар. 

Карасу авылынынъ хатын-кызлары, «Аьлеметсинъ, хатын-кыз» байрам шарасында катнасып, заманды завыклы озгардылар. 

Орта-Тоьбе, Эдиге, Червленные  Буруны, Карагас, Нариман авыл маданият уьйлеринде де, бек аьруьв концерт программалар аьзирленип, хатын-кызларды, сол санда аналарды йогары коьтерип, кызыклы ойын -шаралар озгарылдылар. 

Ногай район орталык маданият уьйинде 8-нши Март куьнинде, хатын-кызларга гуьллер савкатланып, аьлемет концерт озгарылды. Хатын-кызлар бу куьнди аьруьв озгардылар. Ногай йыравлардынъ хатынларга багысланган йырлары аьр бир келген аьдемнинъ коьнъилине етти.

Аьр куьн сайын маданият тармагынынъ куллыкшылары оьз куллыкларын арымай-талмай бардырадылар. Олардынъ куьнле-куьнлик куллыклары коьринмеди. Тезден олар кеспилик байрамын белгилейдилер. Буьгуьнлерде болса, Навруз байрамын белгилевге аьзирлик коьредилер. 

Олардынъ тыныш болмаган ис аьрекетлеринде – уьстинликлер эм йогары коьнъиллик.

Н. Халилова.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group