• Сегодня: Воскресенье, 29 января, 2023
  • Буьгуьн: Каты куьн, 29 Канътар айы, 2023

«Алтын сертификат» алган

admin
Март26/ 2018

2017-нши йылдынъ 1-нши январиннен 31-нши декабрине дейим билимлендируьв тармагында ярдам этуьвдинъ тестированиеси болып озган. Сонынъ сырагысында Нурманбет Тангатар улына «ССИТ» тармагына келислиги акында «Алтын сертификат» белгиси тапшырылган. Соны ман бирге ол куллык этетаган А.Асанов атындагы Нариман авыл орта школасына болса «ССИТ» тармагына келислиги акында «Куьмис сертификат» берилген. 

Бу тестирование ССИТ тармагы ман уйгынланган Халклар ара эм Савлайроссиялык балалар-яслар яратувшылыгынынъ конкурсы негизинде юритилген. Аьр бир конкурс иси уьшин тийисли баллар берилген. Аьр бир конкурста уьш тур бар эди. Бир турдан баскасына соннан алдынгы турда ортакшылык эткен окытувшылардынъ 20 проценти шыгып келген. Аьр бир тур уьшин оларга берилген баллар косылып эсапланган. Алынган баллар оьлшемлери бойынша тамамлар келтирилген. Халклар ара конкурсы, Россия Федерациясы, РФ Федераллык округлары, субъектлери эм субъектлерининъ муниципаллык образованиелери бойынша савга иелери айырылып келген. Аьр бир савгалы орын уьшин сол орыннынъ дережесине келисли кепте косымша баллар да берилген.

Соьйтип, билим учреждениесининъ (педагогтынъ) ямагат алдында куллыгынынъ ортак ашыклыгы конкурстынъ биринши турында алынган баллар ман эсапланган. Окувшылардынъ аьзирленуьв оьлшеми экинши эм уьшинши турларда алынган баллар эм савгалы орын уьшин берилген баллар ман белгиленген. Алынган балларынынъ оьлшеми эм тийисли ясындагы окувшыларынынъ саны негизинде билим учреждениесининъ (педагогтынъ) рейтинглери кепленген.

Соны ман 2018-нши йылдынъ 1-нши январине белгиленген рейтинглер бойынша сертификация сырагылары келтирилген. Соьйтип, Нурманбет Зарманбетов Савлайроссиялык ортак билимлендируьв эм профессионаллык профильли тувыл учреждениелеринде (7-19 яс) эстетикады тербиялав окытувшыларынынъ рейтингиндеги ийги деген 5 процентининъ санына кирген! Бу уьстинлик окытувшыдынъ беретаган билимлендируьв ярдамынынъ оьлшеми Савлайроссиялык «Алтын сертификат» талаплавларына келисли экенин шайытлаган. 

Нурманбет Зарманбетовты эм Нариман авыл орта школасын сондай етимислери мен кутлаймыз эм армаган бийик уьстинликлерди йораймыз.

М. Ханов.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group