ДР Баспа эм информация министри — Ногай районында

Министр ал деп «Ногайский район» МО администрациясына барды эм район аькимбасы Казмагомед Янбулатов пан йолыгысты.

Оннан сонъ Б.Токболатова «Шоьл тавысы» республикалык газетасынынъ редакциясына келди. Министрди бас редактор Эльмира Кожаева эм газетадынъ ис коллективи йылы йолыктылар. Э.Кожаева «Шоьл тавысы» газетасы Россиядагы ногайлардынъ биринши баспа органы экенин эм быйыл ноябрь айында онынъ биринши номери баспадан шыгувына 85 йыл толатаганы акында айтты.

Бурлият Мовсаровна редакциядынъ меканын карады, баьри кабинетлерге кирип шыкты эм редакцияда аттестацияды оьткереятып, онынъ аьр бир куллыкшысы ман коьзбе-коьз коьрисип хабарласты. Онынъ айтувы ман бу оьтип турган республикалык коьлем информация амалларынынъ аттестациясы коьп йыллардан бери созылган танапыстан сонъ бириншиси экенине эс этти. Министр аьр бир аьдемнинъ ис аьрекети мен байла-ныста баьрине де тийисли соравларын берип эм журналистлер соравларына яваплап болган сонъ, газета коллективининъ иси ийги оьлшемде экенин айырым белгиледи.

Б.Токболатова солай ок газетага язылув иси калай юретаганы, онынъ таралувы, иштелиги эм келбакланувы, коммуналлык буйымлары уьшин акты тоьлев, меканга ремонт этуьв, баспа органынынъ материал-техникалык канагатланувы ман байланыслы маьселелер мен де кызыксынды. Йолыгыстынъ ызында министр аьлиги кризистинъ энъ кыйынлы кезеги оьтип бараятканы эм келеекте республикалык коьлем информация амалларынынъ социал-экономикалык аьллерин ийгилендируьв бойынша хыйлы соравларды шешпеге болаягына сенимлигин билдирди. 

М.Ханов.