• Сегодня: Вторник, Май 24, 2022
  • Буьгуьн: Саьли, 24 Курал айы, 2022

Тегершик айланган шаклы

admin
Август04/ 2016

Соьз оьнеринде поэттинъ, язувшыдынъ, журналисттинъ талантын оьзинде бек аьруьв бириктирип болатаган Магомет-Али Хановтынъ «Дуныя – тегершик» деп аталган кара соьзли (проза) асарлар йыйынтыгы ногайдынъ соьнмес эсин, йылы йылмаювын, ата юрт топырагынынъ юмартлыгын, аьдемлердинъ энъ де ийги, саьвлели сезимлерин, астарлы кажавлавын, оьзеленген сенимлерин, оьтпес оькинишлерин де оьзинде бир оьмирден оьзгесине алып баратаган коьликтинъ тегершигининъ бир кегейиндей…

(«Шоьл тавысы», 4 август 2016 йыл, 7 бет)

Яндекс.Метрика