• Сегодня: Пятница, 27 января, 2023
  • Буьгуьн: Уллы юма, 27 Канътар айы, 2023

Патшалык эм муниципаллык ярдамларын – аьр аьдемге

admin
Март28/ 2018

Филиалдынъ куллык этуьви аркасында 2017-нши йыл узагында буйым битируьв акында 20162 аьризе алынган, солардынъ 18014-и толтырылган.

Айтпага, Дагестан Республикасы бойынша патшалык регистрация, кадастр эм картография бойынша федераллык службасынынъ управлениесининъ 3576 буйымы битирилген. Тагы да:

– Дагестан Республикасы бойынша Россия пенсионлык фондынынъ боьлигининъ 1619 буйымы;

– Муниципаллык образование администрациясынынъ – 1308;

– Дагестан Республикасы бойынша иш ислер министерствосынынъ – 1161;

– ДР Куллык эм социаллык оьрленуьв министерствосынынъ – 652;

– ДР бойынша Россия федераллык налог службасынынъ управлениесининъ – 497;

– ДР Билимлендируьв министерствосынынъ – 213 буйымы.

Оьткен 2017-нши йыл ишинде бизим курьер-межевиктинъ юриткен оьлшевлерининъ сырагылары бойынша меканлар, курылыслар, уьйлер яде аьли де битпеген курылыс объектлерининъ 300-ден артык межевой планлары эм 200-ден артык техникалык планлары аьзирленген.

Бизим орталыктынъ юристи козгалмайтаган авыр меканды сатув-алувга 87 келисуьв туьзген, 7 эгинши-фермер хозяйстволарын эм 13 байыр предпринимательлерди регистрация эткен. Киши эм орта предпринимательство субъектлерин колтыклав ниет пен «Киши эм орта предпринимательстводы оьрлентуьв бойынша федераллык корпорация» деген АО 113 ярдамы этилинген.

Баьриси былтыр патшалык ярдамлары порталында биз 48798 гражданларды регистрация эткенмиз.

Турак уьй эм коммуналлык буйымларынынъ акын тоьлев уьшин субсидиялар алмага деп келген 39 гражданлардынъ ислери бойынша карарлар кабыл этилинген.

Оьткен 2017-нши йылда биз битиретаган буйымлар саны ягыннан коьп туьрленислер болган, соларга янъы коммерциялык буйымлары да косылган:

– газобаллон алатларын (ГБО) регистрациялав уьшин документлерди аьзирлев;

– муьлк налог вычетын алув уьшин документлерди алув.

А.Менлигулов, Ногай районы бойынша ДР МФЦ филиалынынъ етекшиси.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group