Айлык белгиленген

Ногай орманлык хозяйствосына орманлыкларды санитарлык тазалав, тереклер шашув бойынша куллыкты уйгынламага маслагат берилди. От туьсуьвлерди болдыртпас уьшин орманлык ерлерде кокыс яктырмаска ызын салув керек. 

«Яслык» МЦ МБУ район ерин ясылландырув уьшин «Защитный щит Ногайской степи» деген яслардынъ регионаллык ямагат козгалысын катнастырмага керек, яслар волонтерлык отрядларын уйгынлав маслагаты берилди. 

Билимлендируьв боьлиги билим учреждениелеринде ашык дерислер озгармага керек: ямагат ерлерде тазалыкты саклав, ясыл тереклерди аявлап карав маьселелер бойынша. Билимлендируьв учреждениелер тоьгерегин тазалав, тереклер шашув бойынша субботниклер озгарылмага керек.

ДР Табиат ресурслар эм экология Министерствосынынъ Сырт районлар ара экология эм табиатты кулланув управлениесининъ бас специалист-экспертине яшавшылар пунктлары бойынша рейдлер озгармага, куьналилерге штрафлар салмага маслагат берилди.

«Шоьл тавысы» республикалык газетасына айлыктынъ барысын кенъ язбага маслагат берилди.