Бек маьнели сорав ойласылды

Балалардынъ йол-коьликтен кателенуьвлердинъ алдын шалув, авариялар дережесин тоьменлетуьв мырадта баьри билим учреждениелерде ОГИБДД куллыкшылары ман биргелесте йылда 2 кере йол-юрис кавыфсызлыгынынъ айлыклары, баслангыш класслар окувшылар ман класс саьатлер, хабарласувлар озгарылады. Билим боьлиги мен йыл сайын «Кавыфсызлы тегершик» республикалык конкурсынынъ муниципаллык кесеги, «Йол эм биз» яратувшылык конкурсы озгарылады.

Йол-юрис кавыфсызлыгы бойынша комиссия куллыгы белсенленди. Онынъ  аьрекети акында Положение, Ис регламенти туьзилген, комиссия сырасы янъыртылды. 2018-нши йылга ис планы туьзилген эм йыл басыннан алып комиссиядынъ эки кенъеси озгарылды.

Ама соны ман бирге бу исте етиспевликлер де орын табады. Йол-юрисине тергев салув ман оьткен йыл 12 ай ишинде коьликти эсирик аьлде айдаган 43 факт аянланган.

ОГИБДД куллыкшылары коьлик айдавшылардан белбавлар кулланув керегин талапламайдылар, автомобильди айдавга ыхтыяр йоклыкка эм коьликти 18 яска етпегенлер айдайтаганга керекли аьлде эс этпейдилер.

Яшавшылар пунктларынынъ коьлик юретаган ерлери тийислисинше ярыкланмаганлар, автойоллар аьли тийисли талаплавларга келиспейди. Автойоллар аьллериннен тура ОГИБДД куллыкшылары ман 17 предписаниелер берилген, йол-юрисин бузувшыларга 1667 административлик протоколлар туьзилген, 1191150 маьнет эсабында штрафлар салынган, 435700 маьнет эсабында штрафлар алынган.

Район еринде токтатылган машиналарды саклав уьшин  специальлик ер йок. Бир билим учреждениеде де балаларды йол-юрис йорыкларына уьйретуьв уьшин яракланган автомайдан йок.

Йогарыда айтылганнан шыга келип, «Ногайский район» МО администрациясы ман тийисли токтас кабыл этилинип алынды. Йол-юрис кавыфсызлыгы бойынша аьрекет район еринде тийислисинше юритилмейтаганы белгиленип, онынъ профилактикасына каратылган шаралардынъ пайдалыгын арттырув мырадта маслагатлар берилди: айтпага, Ногай  районы бойынша ОМВД ОГИБДД-га 2017-нши йылда водительлерден салынган штрафларды 2018-нши йылдынъ 1-нши апрелине дейим толысынша алмаган. «Ногайский район» МО администрациясынынъ йол-юрис кавыфсызлыгы бойынша комиссия председатели (Ярлыкапов Б.А.) ерли самоуправление органларынынъ, ОГИБДД-дынъ йол-юрис кателенуьвлердинъ алдын шалув бойынша юритилетаган аьрекетти белсенлетпеге эм ийгилендирмеге керек.

Авыл поселениелер аькимбасларына яяв юруьв йоллар аьлин (боьтен де билим эм школага дейимги учреждениелер янында), йоллардынъ эм орамлардынъ ярыкландырувын тергеп турмага, яшавшылар ман, фермерлер мен йолларда  авариялар аьлин болдыртпас уьшин кеш заманда малды капап саклав акында анълатув куллык юритпеге маслагат берилди.

Билим боьлигининъ начальнигине (Отегенова К.Ю.) школа автобусларын кулланув болжалларын тутпага, Джанибеков атындагы Терекли-Мектеб орта школа негизинде – автомайдан, баска билим учреждениелерде йол-юрис кавыфсызлыгынынъ муьйислерин уйгынламага керек.

«Ногайское ДЭП № 29» ОАО генеральный директоры (Валиев С.А.) йоллар аьлин тийисли аьлде сакланувын канагатламага, йоллардынъ энъ кавыфлы участокларына заманында эм сапатлы аьлде ярастырув куллыклар юритпеге, Баьтирлер Аллеясына карсылас Асанов атындагы орамда яяв юруьв уьшин йолды белгилемеге маслагатлар берилди.