• Сегодня: Воскресенье, 29 января, 2023
  • Буьгуьн: Каты куьн, 29 Канътар айы, 2023

Балаларымызга асабалык

admin
Март29/ 2018

Бу дериске балалар да бек аьруьв аьзирленген эдилер. 8-нши «б» класс окувшылары А. Кусепов, А. Башанов, С. Сартаева, Ш. Мурзагишиев, А.Кувандыков, И.Савкатов, А. Кудайбердиева, 6-ншы «а» класс окувшылары М.Башантавова, А. Кильжанова, 5-нши «а» класс окувшысы А. Ивазова эм 4-нши «б» класс окувшысы А. Байгараева Фазиль Абдулжалиловтынъ туьрли темаларга язылган ятлавларын окыдылар.

Таужан Алиева ман Сапихан Курпаева келбаклап Фазиль Апас увылы Абдулжалиловтынъ яратувшылыгы акында хабарладылар. 11-нши класс окувшысы Гюльзанна Шангереева мерекешидинъ яратувшылыгына багысланган презентациясын да аьзирлеген эди, баска бир окувшысы Мадина Исмакова Фазиль Апас увылы Абдулжалилов ногай адабиатында бириншилердинъ бириншиси болып, язган романлары – «Бес камышы берекет», «Каты агын» акында, солардынъ иштелиги, бас келбетлери акында кызыклы хабарлады.

Фазиль Абдулжалилов кайтип уста, ярасык тил мен романлар, поэмалар, хабарлар язган болса, соьйтип ярасык этип, ятлавлар да язган. Сол ятлавларга анълар да язылганлар. Ярасык аьлемет йырларды маданият куллыкшысы Бегали Куруптурсунов йырлап эситтирди. Оны ман бирге сол йырларды Таужан Алиева, Сапихан Курпаева эм Марина Межитова йогары коьнъиллик пен йырладылар. 

Бир неше йыллар артта Фазиль Апас увылынынъ соьзлерине язылган йырлар хит болып йырланатаган эдилер. Сол йырлардынъ кайтип йырланганлары акында хабарларын да айттылар. Дерис кызыклы оьтти. Балалар да, сонда катнаскан мен де, бек разы болып кайттым.

Г. Арифуллаева.

Суьвретте: дерис озганнан сонъ.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group