ДР Оькиметининъ туьзилисине туьрленислер киргистилген

Сол ок Указ бан тоьмендеги министерстволар атлары булай деп туьрлендирилген: Дагестан Республикасынынъ коьлик, энергетика эм байланыс министерствосы – Дагестан Республикасынынъ промышленность эм энергетика министерствосына, ога тайдырылатаган ДР промышленность эм савда министерствосынынъ промышленность тармагындагы ислери де беркитилген;

ДР баспа эм информация министерствосы – ДР информатизация, байланыс эм коьлем коммуникациялар министерствосына, ога туьрлендирилетаган ДР коьлик, энергетика эм байланыс министерствосынынъ коьлик тармагындагы ислери тапшырылган; 

ДР йол хозяйствосы бойынша агентствосы – ДР коьлик эм йол хозяйствосы министерствосына, ога туьрлендирилетаган ДР коьлик, энергетика эм байланыс министерствосынынъ ислери берилген.

Указга келисли кепте ДР предпринимательство эм инвестициялар бойынша агентствосына тайдырылатаган ДР промышленность эм савда министерствосынынъ савда тармагында ислери беркитиледи.

ДР курылыс, архитектура эм турак уьй-коммуналлык хозяйствосынынъ министерствосынынъ аты ДР курылыс эм турак уьй-коммуналлык хозяйствосынынъ министерствосы деп туьрлендирилген. 

Сол куьн ДР Аькимбасынынъ куллыгын кесек заман юритуьвшисининъ указы ман Малик Баглиев ДР курылыс эм турак уьй-коммуналлык министри, Ширухан Гаджимурадов ДР коьлик эм йол хозяйствосынынъ министри, Сайгидпаша Умаханов ДР промышленность эм энергетика министри, Абдулмуслим Абдулмуслимов ДР авыл хозяйство эм тамак азык министри этилинип беркитилген.