• Сегодня: Суббота, 28 января, 2023
  • Буьгуьн: Юма сонъгы, 28 Канътар айы, 2023

Эшекке тенъ аьдемлер

admin
Апрель06/ 2018

Ызгы заманларда ерли власть органлары Баьтирлер аллеясын коьрклендирмеге онъланып, мунда сокпак, олтыргышлар, шыраклар салып, сув тартып, туьрли шешекейлер оьстирмеге шалысады. Болса да сондай кыйын акка кайтаяктынъ орынына кайбир намыссыз, эшекке тенъ болган аьдемлердинъ аяк астына тапталады. Биринши кере де тувыл, бир неше кере! Тек янъыларда сондай кара ойлы, кир ниетли зулмылар Аллеядынъ шыракларын бузып, куллык этилип оьстирилетаган шешекейлерин сувырып, урналардан кокысларын тоьгип кеткенлер. Бу не?.. Куьншилик пе, коьргенсизлик пе яде биле коьре неге ди бир затка разы тувыллыгын, карсылыгын соьйтип ясыртын кепте коьрсетуьв ме? 

Булай ислер йыйы болып турганнан себепли, бизге, ямагатка да ойланмага эм каты соьзимизди айтпага керек болар. Оьзлерининъ ишки дуныясы ман айван кадирине етискен кайбир авылдаслар олар уьшин кара канлы согыста куьрескенлерди, тынышлы йылларда белсенли иси мен районымызды, элимизди аягына тургызган аьдемлеримизди каьпикке де санамай, олардынъ бетлерине туькирип туры! Кайдай явап бермеге керекпиз биз сондай ислерге? 

Эсимизде коьп эрекке кетпеген совет йыллары. Мунавдай тийиссизликлер бек сийрек бир арада бола калса, баьри ис коллективлеринде де йыйынлар озгарылып, сол исти каты айыплаганлар. Мектеблердеги балаларга да билдирилген эм сондай намыссызлыкты эткенлер ким экени белгисиз болса да бетлевге йолыктырылган. Сол ислерди эткенлерди ясап, «Комсомольский прожекторга» да салганлар. Яныннан озганлар соны окып, сонда ясалганларга селеке эткенлер. Ол заттынъ тербиялав ягы да бар эди. Бизде эндиги сондай тийиссизликлер йыйы болатаган болса, ол заман ямагатымыз сав тувыл, йолдаслар. Эм бизге бу яктан уьйкен куллык юритуьв керегеди. Яслар, балалар, ата-аналар ман. Янъыларда газетамыздынъ 1-нши марттагы номеринде Терекли-Мектеб авыл яшавшысы Зубаир Аджибаевтинъ «Тарих эм табиат байлыгымызды саклайык» деген макаласында тувра сонынъ акында да айтылган. «Яслар, балалар арасында тийисли тербиялав ислери осал юритилуьвден себеп, парктынъ олтыргышлары, шыраклары, яс тереклери сындырылып заяланадылар… Бу маьселеди шешуьв биринши орында болмага керек, неге десе танълагы куьн яслар шешееклер бизим баьри де соравларымызды», – деп береди туьз насихатын ясуьйкенимиз. 

Соны ман бирге бу эрши ислерге район иш ислер боьлиги де маьне бермеге керегин эске саламыз. Алдынгы йылларда патруль куллыгы юритилетаган эди, аьли сондай ис койылган ма?

А буьгуьн уьшин бизге Баьтирлер аллеясына видеокамералар салмага яде куьзетшилер сама тутып турмага туьседи…

М. Юнусов.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group