• Сегодня: Понедельник, 6 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Дуьйсемби, 6 Увыт айы, 2023

Песах байрамы ман кутлаган

admin
Апрель06/ 2018

Хизри Шихсаидов Дагестаннынъ бас каласынынъ ювытлар ямагатынынъ ваькиллерин бу ийги тынышлы байрам ман кутлады. Ол баьрине де парахатлыкты эм эмишликти йорады. «Дин байрамлары баьри миллетлердинъ эм динлердинъ аьдемлерин ювыкластырады, неге десе биз бир-биримизди кутлаймыз эм байрамларды бирге боьлисемиз», – деп белгилеген Хизри Шихсаидов.

Еврей ямагатынынъ председатели Валерий Дибияев конакларды синагога иши мен кыдырткан эм бу меканда солай ок каты куьн ислейтаган дин мектеби, саваплык фонды орынласканы акында хабарлаган.

Ямагаттынъ правлениесининъ агзасы Белла Шалумова республика парламентининъ спикери эм депутатлары Песах дин байрамына сондай уьйкен эс бергени уьшин оларга разылыгын билдирген. 

 

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group