• Сегодня: Суббота, 28 января, 2023
  • Буьгуьн: Юма сонъгы, 28 Канътар айы, 2023

Онынъ бактысы емисли бавдай

admin
Апрель06/ 2018

Эри Арслан аьскер сырасында эр борышын толтырып, Ленин атындагы колхозда ислеп баслайды. 1954-нши йылларда яшав тыныш тувыл эди. Болса да экеви де яшавга талап этип, бес баладынъ ата-анасы болып, бесевин де оьстирип, аяк уьстине салдылар. Тунгыш аьвлети Курпаш (Куруптурсын) Молочный деген ерде тувган. Аьли ол авылда мадарлы деген уьй иелерининъ бириси: уьйи-азбары коьримли, оьзи «Газель» коьлиги мен Кизляр каласына юреди, байыр туькени де бар. Ян косагы Курманбийке Кумлы авылыннан болады. Эки аьвлетлери сырт якларда турады. Кенжепай увылы Асан совхозда коьлик айдавшы болып фермада коьп ислеген. Тек мине 15 йылдан бери ол курувшы-бригадири аьрекетин юритеди. Шешен, Дагестан Республикаларында, Ставропольеде оьз исининъ устасы салмаган уьй де йок болар. Аьперим! Оьзининъ увылына да ол янъыларда бийик ярасык мекан салды. Ат туягын тай басар деп, оны ман бирге ислеп, онынъ усталыгына уьйренип юреди кедеси Альтаир де.  Эки кызлары Рашия эм Рупия Сырт якларда оьз аьеллери мен яшайдылар. Ортаншы кедеси Курманали де ювыкта яшайды. Уьш аьвлетин ерлестирген, уныклары буьгуьнлерде куьезин арттырадылар. Абайдынъ эки кызлары Маймунат эм Маира оьз аьеллерин курып, уныкларын карайдылар. Баьри балалары да анасыннан алыста болмай,  авылда яшайдылар. 

Тап юлдызлардынъ ортасындагы айдай Патимат-абай. Ол балаларын оьз абырайы ман, ана юреги мен оьзине каратады.

 Былтыр коькек айынынъ ишинде Патимат-абайга 80 яс толды. Уьйкен емисли бавдай онынъ бактысы. Онынъ 14 уныгы эм 14 немерелери бар, Алла коьп коьрмесин.

Коьбиси Патимат-абайдан ийменедилер. Неге десе, ол туврашыл, суслы аьдем, ашык юрекли ясуьйкен. 

Коьп болсын арамызда сондай ясуьйкенлер – яшав ярасык болар, коьнъил –бийик, юрек– куьезли.

Яшасын азбарда, болсын уьйде бир ясуьйкен – уьйдинъ коьрки, берекети. Сондай абырайлы, оьрметли хатынлар бизим арамызда бар экени мен оьктемсиймен. 

Я. Дильманбетова.

Суьвретте: Патимат-абай оьз келини мен.      

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group