Мырадым, яшавым – театр

Салимет Темирбулатовна театрда ойнар уьшин яратылган десек, янъылыс болмас деп ойлайман. Ол, яслайын артист болмага мырат эткен. Яшав оны кайсы йоллар ман аькетсе де, ол оьзининъ йолын театрга караткан. Атасы аькие кызын бухгалтер болып ислегенин суьйген, сонъ кызалак Махачкаладагы  эрлер эм хатынлар кийимининъ учебный производственный комбинатында окыйды. Онда окыятып, культпросвет училищеде коьп заманын йибереди. Таныслары мунда окымага коьшсенъ дейдилер, ама Салимет атасынынъ айтканыннан таймага йигери етпейди. Окувын тамамлап, Терекли-Мектеб авылында кийим тигип ислейди. Кесек заманнан сонъ «Суьймегенге суьйкенсенъ, эш те коймас тай демей» дегенге усап, яс кыз атасыннан разылык алып, маданият уьйинде ислеп баслайды. Атасы артистлерге аьел курув кыйын деп кыйналып калады, ама артист болмага ога Кудайдынъ оьзи де ярдамын эткенлей, аьел курганда да Салиметти кайнанасы  колтыклайды. Келин йырласа,  ойнаса, соьз этпенъиз, ол онынъ оьтпеги деп оьзининъ ясуьйкен соьзин айтады. Салимет Темирбулатовна халк театрында, сонъ автоклубтынъ заведующийи болып ислейди. Сонъ эри Солтанбий мен БАМ-га куллык этпеге кетедилер. 5 йылдан тувган ерине кайтадылар.

Элимиздинъ Сырт калаларыннан кайтып, Салимет Ханмурзаева кассир, балалар бавында казаншы болып ислейди, ама оьзин шынтылайын наьсипли этип, 2001-нши йылдынъ май айында театрда ислеп баслаганда санайды. (Сол заманларда Дагестан маданият эм саниятлар колледжинде окыйды). Белгиленген йыл театр куллыкшылары  Червленные Буруны авылында, район орталыгында мекан болмаган себептен, конак уьйде турып ислейдилер. Мунда Салимет Ханмурзаева бас деп «Йигерли йигит Курманбай» пьесасында абрек болып ойнайды. Эки айдан сонъ Терекли-Мектеб авылында Ногай драмалык театрынынъ ашылувы «Куьштен куьев» пьесасынынъ коьрсетуьви мен болады. Мунда Салимет Ханмурзаева эки йигиттинъ анасы Уркиетти ойнайды.  Мине 17 йылдан бери Салимет Ханмурзаева оьзининъ суьйген исинде. Оны эм онынъ эткен исин балалар да, яслар да, ясуьйкенлер де яратадылар. Ол эртегилерде де ойнайды, балалардынъ коьнъиллерин коьтерип, олардынъ байрамларын тап эртегиге усатканына да шайыт болганман. Ногай патшалык драмалык театрынынъ етекшиси Байсолтан Джумакаев салган пьесаларында кайшанда Оразбике Кокоева эм баска ис йолдаслары ман бирге аьр бир каравшыды оьзининъ сулыбынынъ есирине алады. Онынъ оьнерин суьювшилер районымыздынъ, республикамыздынъ, элимиздинъ тысында да бар. Ногай патшалык театрынынъ куллыкшылары Турция элинде де, Башкирияда да, Казахстанда да эм коьп баска ерлерде де конакта болганлар. Ийги иси уьшин Салимет Ханмурзаева район администрациясыннан, ДР Маданият министерствосыннан Сый грамоталар ман савгаланган. Мерекеши оьзининъ етекшиси Байсолтан Атагишиевке олар ман ислегенине, ийги етекши болганына уьйкен савбол айтады. 

Буьгуьн Салимет Ханмурзаева оьзининъ 65 йыллык мерекесин белгилейди. Биз ога берк ден савлык, суьйикли исинде уьстинликлер эм онынъ зейинлигин суьювшилерининъ саны куьннен-куьнге оьскенин йораймыз.

Н. Кожаева.

Суьвретте: С.Ханмурзаева.