• Сегодня: Понедельник, 6 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Каты куьн, 5 Увыт айы, 2023

Йол-юрис кателери кемигени суьйинтеди

admin
Апрель06/ 2018

Йол-юрис кателери коьбисинше кешки 19 саьаттен алып, туьнги 3 саьатке дейим боладылар. Оьткен 2017-нши йылда болган кателердинъ 5-ви, дурысын айтканда 53% Терекли-Мектеб- Нариман авылларынынъ япсарларында болган, сол санда бала да оьлген. 

Баьри болатаган кателерди анализ эткеннен сонъ, сол кателер болган ерлер электроярык пан тийислисинше канагатланмаганы белгили болган. Сол йол-юрис кателери бойынша бир неше кере «Дагавтодор» ГУДП етекшисине йолда бар етиспевликлер акында хат язылган. 

Солай ок, йол-юрис кателери автокоьлик айдавшылар тийислиден арттырып, оьз коьликлерин кувып айдавыннан да себепли болады. Аьлиги заманларда Россия Федерациясынынъ КоАП 12.9. статьясына коьре, административли правобузувлар бойынша ислер ашыкланганлар эм сол йол-йорыклары бузылатаган шакларда автокоьликтинъ тезлигин коьрсеткен алатын тергевге йиберилген.

Йол-юрис йорыкларын тергев шакларда, 2017-нши йылдынъ 12 айы ишинде 43 автокоьлик айдавшылар эсирик аьлде экени коьринген. Сол санда 4 аьдем кайтадан, эсирик аьлде автокоьлик айдап, ысланганлар, соларга Россия Федерациясынынъ УК 264-нши статьясына коьре, уголовлык ис ашылган. Эсирик аьлде автокоьлик айдавшыларды ыслап, тийисли дембиге йолыктырар мырад пан, ОГИБДД куллыкшылары баска полиция куллыкшылары ман бирге рейд шаралар озгарадылар. 

ГИБДД борышларын толтырув ишинде яваплы деп белгиленген куллыкшылар районымыздынъ орам-йол аьллерин кыс кутылган шакларда тергейдилер. Янъы окув йылы алдында да тергевлер куьшли боладылар. Етиспевликлер акында тийисли ерлерге хатлар да, соларды тайдырмага деп заман берилип, языладылар. Эгер сол белгиленген заманга етиспевликлер тайдырылмаса, административли протоколлар салынадылар. 2017-нши йылда «Ногайский район» МО администрациясына авыл поселениесине йолды кардан, буздан тазалайтаган техника алмага кереги акында билдируьв этилген.

Йол-юрис йорыклардынъ тутылувларын тергейтаган служба куллыкшылары автокоьлик кателери болатаган ерлерди тергеп турадылар. Мектеблерге балалар баратаган шакларда да автокоьлик юрислерине тергев салынады. Бизим районымызда йол-юрис йорыкларын бузган автокоьликлерди Ногай районы бойынша ОМВД каралдысына себеплерин билгенше аькетип саладылар. 

Дагестан Республикасынынъ 145-нши номерли токтасына (12.05.2008-нши йылда кабыл этилинген) коьре, аьр бир ерде тийисли йорыкларды бузган автокоьликлер салынатаган ерлер болмага керек. Сол заманда, штраф та салынар эди эм муниципаллык туьзилислерининъ консолидированный бюджети де оьсер эди. 

2017-нши йылда ГИБДД куллыкшылары 1667 административли протоколлар салганлар, 1191150 маьнет акшадынъ штрафы салынган, 435700 маьнет акшадынъ штрафы йыйналган. 

Ногай районы бойынша МВД боьлигининъ куллыкшылары ясы етпегенлер мен белсен хабарласувлар юритедилер, неге десе буьгуьнги балалар, келеектеги автокоьлик айдавшылар. Кишкей класслардынъ балаларына да йол-юрис йорыкларын анълатувлар этедилер ДПС инспекторлары ата-аналар ман йыйынларда да катнасадылар. Оларга да балалары ман тийисли хабарласувлар озгармага маслагат этиледи. Балалар бавларында да йол-юрис йорыкларынынъ кавыфлы ерлерин ойнай келе уьйретедилер. 

Билимлендируьв   учреждениелеринде  «Безопасное колесо», «Верны ЮИД-овкой стране», «Засветись» эм сондай баска, йол-юрис йорыкларын уьйрететаган шаралар озгарыладылар.

М.Саитов, полиция етекшиси, полиция подполковниги.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group