• Сегодня: Суббота, 1 апреля, 2023
  • Буьгуьн: Юма сонъгы, 1 Коькек айы, 2023

Тийислисинше озгардылар

admin
Апрель06/ 2018

Бу куьн район маданият уьйинде авыл маданият уьйлерининъ куллыкшылары ман аьзирленген концерт озгарылды. Йыйылган маданият куллыкшылары алдына шыгып, «Ногайский район» МО администрация етекшисининъ орынбасары Баймагомед Ярлыкапов, «Ногайский район» МО администрациясынынъ маданият боьлигининъ етекшиси Яхъя Кудайбердиев, «село Терекли-Мектеб» СП МО аькимбасы Зейдулла Аджибайрамов кеспи байрамы ман кутладылар эм тийисли аьдемлерге, ис коллективлерге Сый грамоталар тапшырдылар.

Концертте «Карлыгаш», «Половчанки» биюв ансамбльлери катнастылар. Яс йыравларымыз Осман Бициев, Алина Лукманова, талаплы артистлеримиз Алибий Романов, Кельдали Абдулакимов, Татлихан Рамазанова, Бегали Куруптурсунов эм сондай баскалар оьз оьнерлерин концертте коьрсеттилер.

Солай ок, аьр бир авыл маданият уьйи оьз алдына «Маданият фронтынынъ ветеранлары» деп аталган коьрнекли рефератын да аьзирлеген эди. 

Кеспи байрамын маданият куллыкшылары бу йыл да оьз етимислери мен йолыктылар.

Н. Халилова. 

Суьвретте: маданият куллыкшылары.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group