• Сегодня: Среда, 1 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Саьрсемби, 1 Увыт айы, 2023

Эскен елдей, каты агындай, толкынласкан эди ойлары

admin
Апрель06/ 2018

Коькек айдынъ доьртинши куьнинде дуныя юзине энген эди Сраждин Батыров. Бу йыл ол тувганлы 67 йыл толаяк эди.

Онынъ тувган куьни бизим район орталыгымызда кенъ белгиленди. Коьп йыллардан бери ногай шоьлинде болмаган Сраждиннинъ хатыны Аклие бу йыл бизге конакка келди, Сраждиннинъ топырагына барып, зиярат та коьрди, ога багысланган концертте де ортакшылык этти.

Сраждин Батыровтынъ бу йылгы тувган куьни «Ногайский район» МО администрациясында район етекшилери мен ога ювык болган хатыны ман, карындасы Вагидат пан йолыгыстан басланды. Йолыгыста олардан баска болып, Сраждиннинъ йолдасы, Астрахань ериннен Закир Ильясов, буьгуьнлерде талаплы суьвретшидинъ фондын уйгынлавшылар Арслан Бакиев пен Насипхан Джумаева, оны ман бирге куллык этип келген Нарбийке Муталлапова ман Яхъя Кудайбердиев, Елена Жукова, «Шоьл тавысы» республикалык газетасынынъ бас редакторы Эльмира Кожаева эм баскалар ортакшылык эттилер.

Эльмира Кожаева Сраждин Батыровтынъ колы ман салынган оьрнеклери мен кийимлер буьгуьнлерде ногай тойларда, кувандырув аьлинде уйгынланатаган, биювлерге кулланылатаганын дурыс коьрмейтаганын да айтып кетти.

— Сол кийимлер бизим бай асабалыгымыз, биз соларды аявлап сакламага ша керек эдик, — деди ол.

Аьр бириси Сраждинди эсине алып, оьз ойлары ман боьлистилер. Келген конакларга хош келди соьзин «Ногайский Район» МО аькимбасы Мухтарбий Аджеков айтты.

Бу куьнди сондай аьлемет аьлде озгаратаны уьшин, Сраждиннинъ тул хатыны Аклие уьйкен разылыгын билдирди.

— Бу куьн Сраждиннинъ тувган куьни, мага онынъ оьлген куьни йок, — деп суьртеди коьзясларын Аклие.

Бек аьруьв йылы йолыгыс озды «Ногайский район» МО администрациясында, район етекшисининъ кабинетинде.

Оннан сонъ келген конакларга аьлемет концерт программа коьрсетилди.

«Айланай» биюв ансамблининъ аьлемет биювлери, Сраждиннинъ салган оьрнеклери мен кийимлери коьз алдыларымызда болып, Сраждиннинъ оьлимсиз данъкын кайтадан эсимизге салды. Йок, ол оьлмеген, ондай аьдемлер юз йылда бир кере тувады эм яркыраган юлдыз болып, миллетимиздинъ йолын ярыкландырады. Ол бизи мен дайымларга.

Йыйылган халктынъ юрегине тийген ойлары ман кырындасы Вагидат, ис йолдасы Нарбийке коьплерге кызыклы хабарлары ман боьлистилер.

Бир неше йыллар кыдырган Сраждиннинъ суьвретлери де янъы туьзилген фонд пан тувган ерлерине де кайтарылганын коьрип суьйиндик.

Аклие да фондка оьз косымын этти. Ол да Каракалпакиядан Сраждиннинъ бир неше суьвретлерин оьзининъ куьши мен аькелип, савгалады эм материаллык ярдамын да этти.

Бу куьн коьплердинъ эслеринде калаягына шек йок. Бу куьн савлай Сраждин Батыровка багысланды. Ызгысы талаплы суьвретши, оьмир аьдеми Сраждинге багысланган Арслан Бакиевтинъ документальли «Элгезер» фильмы коьрсетилуьви мен тамамланды.

Г.Сагиндикова.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group