Он бармагы – он алтын

Сраждин Батыров сол кийимлердинъ эскизлерин туьзер уьшин коьп куллыклар эткен: тарих эм этнография адабиатын актарган, Кавказ еринде болып кеткен элгезерлердинъ куллыкларын тергеген, XIX оьмирдинъ ызгы эм XX оьмирдинъ баслапкы йылларында согылган суьвретлерди де излеп караган, атайлардынъ хабарларын да тынълаган. Сол затлардынъ баьрисине маьне берип, тергегеннен сонъ, талаплы суьвретши, этнограф, хореограф оьзининъ байыр ногай оьз оьрнеклери мен кийимлерин тиккен.

Сраждин Батыровтынъ биюв ансамбльлерине деп тиккен костюмлери оьз ярасыклыгы ман, оьрнеклери мен баскаланады. Ол оьзине де кийимлерди оьзи тигетаган эди. Солардынъ да аьр бириси бир маьнеси мен баскаланатаган эди. Онынъ тиккен коьйлеклери, ыстанлары, кийгизден дорбалары да бир аьлемет болып коьзге коьринетаган эди. Сол затлар карт тетейдинъ сандыгыннан шыккандай тувыл эди, сол куьнге ызгы мода деп айтпага да болаяк эди. Сраждин Батыров Дагестаннынъ этнический стилининъ негизин салганлардынъ бириси деп йигерлик пен айтпага боламыз. Буьгуьнги выставкады «Дагестанский аул» музейининъ илми куллыклары бойынша етекшисининъ орынбасары Т.Петенина уйгынлап озгарган. 

Суьвретте: выставка озады.