• Сегодня: Среда, 1 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Саьрсемби, 1 Увыт айы, 2023

Наьсип тапкан кыскаяклы

admin
Апрель20/ 2018

Билим алмага, кеспили болмага шалыскан кыз школады кутарып, Махачкаладагы медучилищеге туьседи эм  1973-нши йыл онынъ фельдшер-акушер боьлигин уьстинликли битиреди.  Ис йолын Таьтлихан Шалакай кызы Кочубейде поликлиникада баслайды, сонъ тувган авылына кайтып, медпункт заведующийи болып куллык этеди.

Яшавдынъ йоллары бирерлерде эки аьдемди дурыс йолыктырады. Соьйтип, яс медицина куллыкшысы Таьтлихан  Ногай районнан белсен комсомол аьрекетшиси, коьркли йигит Ибрагим Кидиров пан йолыгып, аьел курадылар. Таьтлихан энди Ногай район больницасында инфекция боьлигинде медсестра болып ислеп баслайды, сонъ Терекли-Мектебтеги А.Ш.Джанибеков атлы школасына медицина куллыкшысы болып коьшеди. Балалардынъ арасында он йылдан артык  куллык эткеннен сонъ,  поликлиникада методкабинетте ислейди. Кайда куллык этсе де, Таьтлихан Шалакай кызы оьз борышларына яваплык сезип караган, тапшырылган куллыкты ийги этпеге шалыскан.

Ибрагим эм Таьтлихан Кидировлар уьш бала оьстирип тербиялаганлар. Тунъгыш кызлары Эльмира оьз исин ашкан, экиншилери Зульфира – РФ Федеральный организациясында яваплы куллыкта, увыллары Ислам, политехникалык институттынъ Техникалык туьзилислердинъ курылысы факультетин кутарып, Москвада оькимет организацияда инженер-курувшы болып ислейди.

Буьгуьнлерде Ибрагим эм Таьтлихан Кидировлар – тийисли тыншаювда, балаларына, уныкларына эм йиенлерине сукланып яшайдылар. Казанылган тыншаювда болса да, ислеп калган коллар токтап болмайды. Таьтлихан – уста тигуьвши, бав-бакша, шешекейлер оьстирмеге суьеди, эм сол яктан заьлим сулыбы, усталыгы бар. Таьтлиханнынъ эри  Ибрагим де  хатыныннан калмайды, азбар куллыкларын этеди, емис-ясылша оьстируьв мен каьр шегеди. Таьтлихан ман Ибрагимнинъ оьстирген емислерининъ, ясылшаларынынъ, елеклерининъ даьмин татып, ийги соьзлер айтканлар коьп.

Тагы не зат айтайык. Терекли-Мектебте Кидировларды танымайтаганлар аз болар. Оларга баьримиз косылып тагы да уьйкен ден савлык, наьсип йорайык.

МАГОМЕТ КОЖАЕВ. 

Суьвретте: Т. Кидирова.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group