• Сегодня: Понедельник, 6 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Дуьйсемби, 6 Увыт айы, 2023

Кутлаймыз!

admin
Апрель21/ 2018

«Ногайский район» муниципаллык образованиеси сизди ис байрамынъыз – Ерли самоуправление куьни мен кутлайды. Бу ис байрамы бизим патшалыгымыздынъ халкка энъ де ювык болган ерли власть ваькиллери бардыратаган маьнели эм казаватлы аьрекетине маьне беруьвин шайытлайды. Ерли самоуправление куллыкшыларына айырым яваплылык тапшырылган. Бизим куллыгымыздынъ сапатыннан аьдемлердинъ яшав оьлшеми кайдай болувы эм район яшавшыларынынъ властьке кайдай белги беруьви байланыслы. Ерли самоуправление органларынынъ ис аьрекети туьрли тармаклар бойынша кенъ билимли болувды, уьйкен яваплылыкты, оьз-оьзимизди дайым да тергевди эм сабырлыкты талаплайды. Бу байрамды тек муниципаллык образованиелер аькимбаслары, район эм авыл администрациялар куллыкшылары да тувыл, ама солай ок район эм авыл поселениелер депутатлар йыйынларынынъ депутатлары, гражданлар ямагатынынъ ваькиллери, бу иске коьнъил беретаган эм белсенли гражданлар да оьз байрамы деп санамага боладылар.

Баалы ис йолдаслар! Сизге берк ден савлыкты, кеспи оьлшеминъиздинъ оьсуьвин, эткен ниетинъизге етисуьвде оьмезликти йорайман. Данъклы аьдетлерди сакланъыз эм байытынъыз, бизим районнынъ оьрленуьвине каратылган етекшилев карарларды аьзирлевде белсенли катнасынъыз!

Сизге тынышлык, наьсип эм эмишлик болсын!

М.Аджеков, «Ногайский район» МО администрациясынынъ аькимбасы.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group