Дени сав яслар – Россиядынъ келеектегиси

Форумнынъ шатлыклы кезегин «Яслык» яслар орталыгынынъ специалисти Али Арсланов ашты эм юритти. Ол «Инсан» саваплык фонды форумды уйгынлавында оьз уьлисин косканын эм сосы фондынынъ директоры А.Атангулов волонтерлар корпусын етекшилегенин белгиледи. Сонъ хошлав соьзлерин  «Ногайский район» МО администрациясынынъ аькимбасынынъ орынбасары Б.Ярлыкапов, «Яслык» яслар орталыгынынъ етекшиси С-А.Сарсеев, ДР Муфтиятында республикалык ярыкландырув боьлигининъ етекшиси М-Р.Атангулов, ДР Аькимбасынынъ коьмекшиси Терроризмге карсы комиссиядынъ ваькили К.Батрудинов, Яслар ислери бойынша министерствосынынъ ислейтаган эм окыйтаган яслардынъ ислери бойынша консультанты М.Абдуллаев, ДР бойынша МВД УКОН-нынъ бесинши боьлигининъ уьйкен оперуполномоченныйы Г.Баймурзаев айттылар.

Форумнынъ куллыгы доьрт майданга боьлинди: 1-нши – «Уьстинлик эм ога етисуьвдинъ йоллары», 2-нши – « Законнынъ ишинде юретаган наркомания», 3-нши – «Терроризм – баьри заманлардынъ эм халклардынъ авыр маразы», 4-нши – «Аьлиги заманнынъ авыр етиспевлиги исламнынъ белгисинде». Солай ок биринши майданнынъ куллыгын психолог, музыкант-окытувшы Марина Оразбаева юритти. Ол балаларга авыр аьллерден коркпай куьресип, яшавда сыйлы орын тапканлар акында видеоролик коьрсетип, окувшыларды кыйынлыклардан коркпай алдыга абытламага керегине уьйретти. Экинши майданда окытувшы Арслан Бакиев эм экспертлер окувшыларга наркоманиядынъ уллы зарары эм онынъ кара колына туьскенлердинъ йоллары ябык экенин белгиледилер. Уьшинши майданда куллык эткен Али Арсланов ясларды караклар социаллык сетьлерде достай болып алдап, оьзлерине авдаратаганын анълатты: «Бирев де, бир де йорык Сирияга кетейик деп шакырмайды. Соравлар берип, сизинъ маьселелеринъизди  биледи, сизге ювык, сизди анълаган аьдем кимик болып коьринип, алдайды». Сонъ Керим Батрудинов ата-аналар балаларды материаллык яктан коьтергишлев ниетте, оларга тийисли эс этпейтаганын, социаллык байланысларда уллы пропаганда юритилетаганын, оны ман куьресуьв бек кыйын экенин айтты эм балаларга оьзлерининъ маьселелери акында ата-аналарына, сонъ окытувшыга айтпага керегин анълатты. 4-нши майданнынъ модераторы Ногай районынынъ имамы Н.Атангулов балаларга 18 ясында наркотиклер кулланып басланган аьдем 25-30 йылдан артык яшамайтаганын, эгер аьдемлердинъ коьбиси яслай сосы зарарлы затты кулланып басласа, аьдемшилик пен не болар деген соравын берди. Солай ок шарада форумды уйгынлавшыларга ДР Яслар ислери бойынша министерствосынынъ ваькиллери Сый грамоталар тапшырдылар. Яслар форумы бойынша сырагыларды келтирип, «Ногайский район» МО администрациясынынъ аькимбасы Мухтарбий Аджеков йогары белги бермеге болаягын айтты.

Яслар форумы йогары дережеде, уйгынлы эм кызыклы оьтти. Онынъ пайдасынынъ емислери болаягына шексинмеймиз. 

Н. Кожаева.

Суьвретте: форумнан коьринис.