Орманга орманлар косып

Лесничестводынъ байырлыгында 4 гектар ер майданы болган питомник те бар. Былтыр куьзде сонда эмен, ябыскан, джузгун, ийдершик эм айлант орман оьсимликлерининъ урлыклары шашылган. Быйыл язлыкта мунда тагы да коз тереклерин де олтырттылар. 

– Ювык арада Кизляр – Терекли-Мектеб – Карагас – Ставрополь крайынынъ япсары автойолы федераллык автомобиль йолына айланаяк. Сол себептен мен Терекли-Мектебтен Карагаска дейим йол бойларында эмен, коз эм ябыскан тереклерин олтыртпага суьемен, – дейди учреждение етекшиси Феруза Дикинова. – Оьсип кетсе ше калай ыспайы болар эди!

Орманшылар быйыл курал айында питомникте вязь эм куьзде ийдершик тереклерин де шашпага суьедилер. Янъыларда питомникте 40 мынъга ювык олтыртув материалы – япыраксыз джузгун оьсимликлерин сатувга аьзирлегенлер. Бу ислерди яшавга шыгарувда коллектив тыпак кепте ислеген. Начальниктинъ орынбасары Рашид Бакиев, орман инспекторлары: Джамиля Аманбаева, Иса Мавлимбердиев, Ризван Магомедов, Эльдар Уцумиев, участок лесничийлери: Кожахмет Мансуров (Червленные Буруны участок лесничествосы) эм Арслан Манкаев (Ногай участок лесничествосы) оьз ис тапшырмаларын заманы эм йогары яваплык пан толтырадылар. 

Суьвретте: «Ногайское лесничество» ГКУ куллыкшылары ис аьрекетинде.