Язлык тоьл – мал негизи

Йыл басында Ногай районындагы эгинши-фермер эм байыр ярдамшы хозяйстволарында баьриси 397 мынъ 375 койлар, сонынъ санында 353 мынъ 609 ана койлар, 41 мынъ 843 тувар мал, сонынъ ишинде 25 мынъ 365 сыйырлар барлыгы эсапланган. 

Быйылгы язлык тоьл алув шагы районымызда осал аьллерде оьтпеген. Айтпага, аьр 100 ана койдан орташа 92 козы аман алынган. Баьриси район бойынша быйыл 325 мынъ 320 козылар алынып оьстириледи. 

Кой козылав шагында ийги коьрсетимлерге «сельсовет Коктюбинский» авыл поселение ериндеги «Шахим» эгинши-фермер хозяйствосы (басшысы Лейла Суюндикова) эм «Сергокала» КФХ (басшысы Далгат Багомедов), «сельсовет Карагасский» авыл поселение ериндеги «Ислам» КФХ (басшысы Идрис Койлубаев), «сельсовет Арсланбековский» авыл поселениесиндеги «Тамерлан» КФХ (басшысы Рашид Муслимов), «сельсовет Карасувский» авыл поселение ериндеги «Аджеков Сафарбий» КФХ (басшысы Сафарбий Аджеков) етискенлер. 

Солай ок район еринде бир неше йыллардан бери тувар мал асырайтаган аьел фермалары да аьрекетин бардырады. Солардынъ ишинде «сельсовет Арсланбековский» авыл поселение ериндеги «Мурзабек» КФХ (басшысы Мухтар Манкаев), «село Кунбатар» авыл поселение ериндеги «ДАД» деген СПК (басшысы Магомед Джабраилов) оьз аьел фермаларында тувар малдан тоьл алув кампаниясын аьруьв аьлде оьткергенлер. Бу эки эгинши-фермер хозяйстволары район еринде суьт, пыслак, иримшик, эт продукциясын болдырув аьрекети мен етимисли кепте каьр шегедилер.

Суьвретте: яс козылар шоьлде.