• Сегодня: Среда, 1 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Саьрсемби, 1 Увыт айы, 2023

Дуныя тарихинде ыз калдырган

admin
Апрель26/ 2018

Эстеликли митингти КПРФ Ногай РК ваькили Оразали Мемеков ашты эм бас соьзди КПРФ Ногай РК 1-нши секретари, Дагестан рескомынынъ секретари, ДР Халк Йыйынынынъ депутаты Мурзадин Авезовка берди. Оьзининъ соьзинде М.Авезов быйыл соны ман бирге марксизм-ленинизм илми теориясынынъ негизин салувшылардынъ бириси Карл Маркс тувганлы 200 эм ленинши комсомолдынъ 100 йыллыгы белгиленуьви акында да айырым айтты. Онынъ соьзи мен, муннан 100 йыллар артта дуныя пролетариат вождининъ бизим элимизде биринши болып, социализм курылысын баславын эм социализмнинъ бас идеяларынынъ дурыслыгын яшавымыз боьтен де буьгуьнлерде аян коьрсетип туры. «Ол зат социализм идеяларынынъ оьлимсизлигин эм онынъ келеектегиси барлыгын шайытлайды», – деди М.Авезов.

Митингте ерли коммунистлер Акманбет Сангишиев, Залимхан Калманбетов, Руслан Кунтувганов шыгып соьйледилер.

Митингтен сонъ В.И.Лениннинъ эстелигине шешекей байламлары салынды.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group