• Сегодня: Среда, 1 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Саьрсемби, 1 Увыт айы, 2023

Енъуьвши болып шыкты

admin
Апрель26/ 2018

Ново-Дмитриевка орта мектебининъ выпускниги, Москва каласынынъ  медициналык колледжининъ 1-нши курсынынъ студенти Руссия Болекова «Москвадынъ усталары» деген VI ашык чемпионатынынъ енъуьвшиси болып шыкты. Руссия оьзининъ эгиз йолдасы Русина ман механизатор Кайтархан Осман увылынынъ эм Тарумов районынынъ орталык больницасында 33 йылдан бери медсестра болып аьрекет эткен Арузат Зейнадин кызынынъ татым аьелинде тувганлар. Болековлардынъ аьелинде эгиз кызлардан баска болып, уьйкен акалары Заурбек эм Осман да бар. Буьгуьнлерде олар Тюмень каласында яшайдылар. Мектебти тамамлап, олар экеви де анасынынъ йолын ызлап, медицина кесписин сайладылар.

Кызлардынъ оьз мырадларын яшавга шыгарувда, тек аьели тувыл, онынъ окыган мектеби, окытувшыларынынъ уьлиси де уьйкен. Кызлар мектебте етимисли окыдылар. Олар район, республикалык бойынша оьткен туьрли ярысларда ортакшылык этип, коьп кере енъуьвшилер де болып шыкканлар. Мектебте кызлардынъ биюв, ятлав окув оьнерлери де аянланды, олар мектеб бойынша оьткен туьрли шараларда оьзлери де катнасып, оларды коьп кере юритип те келдилер. Кайсы берилген исин де, окув бойынша борышларды етимисли толтырган, нызамлы кызлар буьгуьнлерде Москва каласындагы медициналык ошагынынъ 1-нши курсынынъ студентлери боладылар. Олар медициналык колледжининъ яшавына да енъил кирисип, онда да белсенли катнасып келедилер. Руссиядынъ ярыста енъуьвши болып шыгувы да сол затка шайыт болады. 

«Москва усталары» деген VI Москва каладынъ ашык чемпионатында WorldSkills Russia деген стандартлары бойынша 8300- ден артык ярыс катнасувшылары ортакшылык эттилер. Олардынъ 2000-нан артыгы экинши боьлигинде презентационлык эм WorldSkills Russia Junior компетенциялары бойынша катнастылар. Чемпионатта WorldSkills Russia бойынша 115 компетенциясы каралдылар. Руссия Болекова WorldSkills Russia деген юниорлар арасында биринши кере оьткен ярысларда катнасты. Ол, «Медициналык эм социаллык каравы (уход)» деген компетенциясында презентациясын коьрсетип, 1-нши орынды байырлап, алтын медалине тийисли болды эм Москва каласынынъ билимлендируьв департаментининъ етекшисининъ орынбасары Т.В.Васильевадынъ колы басылган дипломына тийисли этилди. 

Руссия эм онынъ йолдасы Русинадынъ алдында сынавлар аьли де коьп, эм биз оларды кызларга тийисли оьтип, окувында бийик уьстинликлер, ашык эм таза йолды йораймыз.

Г. Нурдинова.

Суьвретте: Руссия эм Русина Болековалар.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group