• Сегодня: Понедельник, 27 марта, 2023
  • Буьгуьн: Дуьйсемби, 27 Навруз айы, 2023

Оьз ыхтыярынъыз бан аькелинъиз

admin
Апрель28/ 2018

Ногай районы бойынша Россия МВД боьлиги район яшавшыларын уголовлык яваплыкка тартпас уьшин иш ислер боьлигине законга карсы сакланатаган савыт-садакты, аьскерлик алатларды эм атылатаган затларды оьз эркинлиги мен аькелмеге шакырув этеди эм «Оружие – выкуп» оперативли-профилактикалык операциядынъ юритилетаганы акында билдиреди.

Оьз эркинлиги мен законга карсы сакланатаган савыт-садакты, аьскерлик алатларды бермеге суьйген аьдемлер Ногай районы бойынша Россия МВД-сынынъ Дежурныйлар боьлигине яде яшайтаган ерине коьре, участковый уполномоченный полицейскийине келмеге керек болады.

Гражданский савыт-садагы бар аьдемлерге билдиремиз: Федераллык законынынъ «Об оружии» деген 28-нши номерли статьясына коьре 1996-ншы йылдан алып Ногай районы бойынша МВД боьлигининъ участковый уполномоченный полицейскийлерининъ законга карсы сакланатаган савыт-садакты тергемеге, токтастырылган йорыкларга коьре алмага, тергемеге ыхтыярлары бар.

Гражданлык савытты темир сейфлерде яде агаш шкафларда сакламага кереклер. Соларга пайдаланып болмайтаган аьдемлер, балалар янаспага ярамайды. Эгер сол савыт-садак пан пайдаланувда тийисли йорыклар сакланылмайтаган болса, РФ КоАП 20.8.статьясынынъ 4-нши кесегине коьре, административли правосаклавлар бузылув акында протокол салынады. Сога коьре 500 маьнеттен алып 2000 маьнетке дейим штраф та салынып, савыт-садагы алынады.

А. Койлубаев, Ногай районы бойынша Россия МВД боьлигининъ етекшиси, полиция подполковниги.               

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group