• Сегодня: Суббота, 25 марта, 2023
  • Буьгуьн: Юма сонъгы, 25 Навруз айы, 2023

Аьдем оьмири баьриннен де баалы

admin
Апрель30/ 2018

Район орталыгы Терекли-Мектебте Дагестан Республикасынынъ «Центр ГО и ЧС» ГКУ ПЧ-49 оьз аьрекетин бардырады. Мунда А.Яриковтынъ етекшилеви астында 14 кеспи усталары оьз куллыкларын бардырадылар.

Олардынъ ис аьрекетининъ бас борышы – баьле-казага йолыккан аьдемлерди сол кыйынлыктан куткарув болады. Бизим районымыз бойынша да аз баьле-казалар болмайдылар. Коьп ерлерде от туьсуьвге карсы боьликтинъ куллыкшылары заманы ман тийисли дережеде оьз борышларын толтырмага шалысадылар. Сол боьликте оьз ис аьрекетин отыз йылларга ювык заман бардырып келеди Солтанбий Абу увылы Бекмурзаев. Ол согыс ветераны Абу Бекмурзаевтинъ аьелинде тувып- оьскен. Атасы Абуден согыс йыллары, кыйын йоллары, коьз алдында атылган топлар, дав майданларда оьлген йолдаслары акында аз хабарлар эситпеген. Сога коьре де болар, Солтанбий йигитлик, каты эр кисиге келисли эрклик касиетлерин баалап болатаган аьдем болып мага коьринеди.

Солтанбий бу кеспиди босына сайламаган. Ога бу боьликте куллык этпеге, сол ис аьрекет онынъ касиетине келислиги акында (яткан ери еннетли болсын) Шамиль Аракчиев айтып, маслагатын берген эди.

– Сол йылларда янъы ашылаятырган от туьсуьвге карсы боьликке ислемеге келдим. Баслап мени сынав болжал ман алдылар, сонъ уьш-доьрт айлар кеткеннен сонъ, мен де оьз билимимди, талабымды коьрсеткеннен сонъ, мени дайымлык ис орынына беркиттилер. Мине соннан бери аз заманлар оьтпедилер. Кайдай баьле-казады да коьрдик, куьшимиз еткенше сол аьллерден куткармага да шалыстык. Биринши кере, мен куллыкка туьскен шакларда, «Юлдуз» балалар бавынынъ котельнаясына от туьскени эсимде, сол заман биз тез аьрекетте оьз борышларымызды толтырдык, баьледен куткардык демеге де боламыз, – деп эсине алады оьзининъ ис аьрекетининъ баслапкы йылларын Солтанбий Бекмурзаев. Ол исин бек суьетаган аьдем болып коьринеди. Аьр бир ис борышына маьне берип карайды. Баьле-казалар аз тувыллар, кай-кайсысында да ол оьз куьнасин сезгендей болады.

– Билмеймен не уьшин, кайсы ерде от туьссе де, куткардык па яде куткармадык па, аьдемлер разы болып калды ма, калмады ма, мен неге бу заттынъ алдын шалып болмадым деген ой келип турады, – дейди сулыплы куллыкшы.

От коьплердинъ оьмирлерин уьзеди. Солтанбий Абу увылы ман хабарлайтаган шакта, янъыларда Кемерово каласында болган баьле-каза эсиме туьсип кетти. Элбетте, элимиздинъ келеектегиси – балалардынъ яшав оьмирлери кыскарды, курман болдылар. Куьнали ким? Сол иске онынъ карасы кайдай экенин билмеге суьйдим эм соравымды да бердим.

– Элбетте, уьйкен каза болды, балалар, оькинишке, бу яшавдан кештилер. Аьр бир организацияда тийисли йорыклар сакланмага кереклер, от туьсуьвге карсы алатлар дайым болмага кереклер. Буьгуьнлерде бизим район ерлеримиздеги организацияларда от туьсуьвге карсы йорыклар сакланмайдылар, баьри затларга да коьз юмылады яде болса, энди тергевлерге дейим, арт сандыкка салынады. Сонъында куьнали де табылмаяк», – дейди Солтанбий Абу увылы.

«Оттан, сувдан Алла-Таала сакласын», – деп босына айтылмаган, Терекли-Мектебтеги ПЧ-49 куллыкшылары кварталда бес-алты организацияларды от туьсуьвге карсы йорыклардынъ кайтип тутылатаганларын тергейдилер.

Бу боьликтинъ куллыкшыларынынъ ис борышлары аз тувыл, буьгуьнлердеги кеспи байрамларын да ис орынларында оьз борышларын тийисли йорык пан толтырувда йолыгадылар.

Уьстинликлер сизге, Солтанбий Абу увылы ис орынынъызда.

Г. Сагиндикова.

Суьвретте: Солтанбий Бекмурзаев ис йолдаслары ман. 

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group