• Сегодня: Суббота, 1 апреля, 2023
  • Буьгуьн: Юма сонъгы, 1 Коькек айы, 2023

Яслыгын тынышлыкка багыслады

admin
Май07/ 2018

Ол яслайын ата-анасыз калады. 1940-ншы йыл ястынъ анасы оьледи.1943-нши йыл фронтта атасы ян береди. Якубты мектебте окытувшы болып аьрекет эткен акасы оьзине аькетеди. Коьп кетпей, онынъ акасын да аьскер сырасына шакыртадылар. Якуб ялгыз калады.1941-нши йылдан 1943-нши йылга дейим колхозда аьрекет этеди.1943-нши йыл оны Кызыл Аьскер сырасына шакыртадылар. Ол Румынияды, Болгарияды, Венгрияды, Югославияды, Австрияды, Чехословакияды фашистлерден босатувда ортакшылык эткен. Суворов Волновахский атындагы полкынынъ эки кере Кызыл Байрак ордени мен савгаланган 2-нши Гвардейский корпус тизиминде  Германияда согыскан. «Т-34» танкынынъ командири де болган. Каты согысларда ол эки кере де яраланады. Коьрсеткен баьтирлиги уьшин ногай ясты Аталык согысынынъ экинши дережели ордени мен, «Будапештти босатув уьшин», Венады, Прагады алув, Германияды енъуьв уьшин медальлери мен савгалайдылар. Якуб Карасовка элин душпаннан босатувда эткен косымы уьшин Йогары Бас етекшилевиннен эм И.В.Сталиннинъ колыннан разылык хатлары да тапшырылган. Согыс 1945-нши йыл тамамланса да, ногай яска Венгрияда, оннан сонъ Румынияда алты йыл кызмет этпеге туьседи. Бавырлап суьйгендей ата-анасы болмаса да, тувган ерининъ йылувы ногай ясты оьзине тартты. 1950-нши йыл ол омыравындагы яркыраган савгалары ман тувган авылына келип, акасынынъ кедесининъ уьйинде доьрт йыл турады. Коьпти оьткен сыйлы ветераннынъ уьйде коьп олтырмага заманы болмады. 

Икон-Халк авыл совхозында – комбайнер, Эркин-Шахар секер заводында – шофер, водстроймелиорация автоотрядында етекши аьрекетин толтырып келди. Тек 1990-ншы йылларда ол тыншаювга кетеди. Якуб ян косагы Нина ман аьел курып, уьш аьвлетин, уныкларын тербиялаганлар. Яшавдынъ тувра йолына салганлар.

Ногай ястынъ Элине эткен кыйыны, йигитлиги, яшав йолы яс несиллерге дайым коьрим болып калады. 

Г.Рамазанова.

Суьвретте: согыс ветераны Якуб Карасов.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group