Келди ал байраклар елпилдеп

Данъклы совет кыралым 
Душпанды ватып енъген куьн.
Оны айтпай болар ма?
Оны мутып болар ма?
Дуныя эсиннен сол кавга
Бир куьн шыгып болар ма?
Бизим Кызыл Аьскеримиз
Фашизмди ваткан куьн. 
Рейхстагтынъ басына 
Ал байракты таккан куьн.
Бизим йигит Халмурза – 
Явдынъ дзотын япкан яс.
Эли уьшин ян берип, 
Баьтир атын алган яс. 
Аюбова Зоямыз – 
Днепрди оьткен кыз.
Оьз полкына йол ашып,
Полк алдында барган кыз.
Ол Туркменов Ануар ша, 
Разведкады билген яс. 
Душпан ойын билмеге, 
«Тил» аькелип турган яс. 
Караслардан Исамыз 
Доваторшы болган-ав. 
Ат уьстинде байракты 
Яркылдатып барган-ав.
Оны айтпай болар ма?
Оны мутып болар ма? 
Йигитлерди оьстирген 
Элди мутып болар ма?