Яшавдагы ызы

Мурзаев Куруптурсун Караногай районынынъ Ленин атындагы авылында, ярлы эгиншилердинъ аьелинде тувган эди, ол сол заманларга бек аьруьв тийисли билим де алган. Куруптурсун кесписине коьре бухгалтер эди. Согыс йылларына дейим ол районымыздагы финансовый боьликтинъ етекшиси болып куллык эткен. 1941-нши йылдынъ шилле айынынъ 7-нши куьнинде оны Кызыл Аьскер сырасына шакыртадылар. Соьйтип, онынъ аьскершилик йолы 1946-ншы йылдынъ навруз айына дейим созылды. Мурзаев Куруптурсун Мурзаевич Карело-финский фронтында катнаскан, ол сонда 8-нши тенъиз стрелковый бригадасынынъ етекшиси болган. 
Куруптурсуннынъ яшавга терен карасы, билими коьплердинъ коьзлерине туьсетаган болган, сога коьре де болар, оны согыс йылларында Пенза каласындагы аьскершилик байланыс училищесине окымага йибередилер. Соны уьстинликли окып битиргеннен сонъ оны Белорусский фронтынынъ 11-нши армиясынынъ 5-нши артиллерийский корпусына штаб батареясынынъ байланыс взводынынъ етекшиси этип беркитедилер.
Куруптурсун Мурзаев Ногай шоьлиннен Берлинге дейим еткен аьдем. Не шаклы абытлар, не шаклы оьлимлер, кыскартылган оьмирлер… Калды артында коьп кыйынлыклар, шаркында каты яралардан сонъ – тыртыклар, юрегинде авыр ызлар…
Аьли арамызда сол согыстынъ катнасувшылары бизим еримизде йокка эсап. Азаяды олардынъ сыралары савлай дуныямыз бойынша. Калганлардынъ да агарган шашлары, босаган бувынлары. Калатаганы бизге, бизим балаларымызга олардынъ акында эс. Буьгуьнлерде эскеремиз биз оларды уьйкен сый ман, иемиз олардынъ эстеликлери алдында басларымызды. 
Куруптурсун Мурзаев оьзининъ балаларына, уныкларына уьйкен коьрим эди.  Онынъ акында кызы Зухра 1995-нши йылдынъ коькек айынынъ 15-нде баспаланып шыккан бизим газета бетлеринде булай деп язган:
– Атамнынъ согыс йолы бааланмай калмаган. Онынъ омыравында Кызыл Юлдыз ордени, «За взятие Кенигсберга», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне», «За оборону Заполярья» деген медальлер яркырайтаган эдилер. Солар ман аьскер йигитлиги уьшин савгаланган…
 Бу йыл Уллы Енъуьвдинъ 73-нши йыллыгы белгиленеди. Эскеремиз сол казадынъ катнасувшыларын. Олар бизим арамызда дайымларга калганлар эм калаяклар. 
Г. Сагиндикова.
Суьвретте: К.Мурзаев.