• Сегодня: Понедельник, 27 марта, 2023
  • Буьгуьн: Дуьйсемби, 27 Навруз айы, 2023

Курал айдынъ 7-нши куьни — Радио куьни

admin
Май07/ 2018

Сизди кеспи байрамынъыз бан кутлаймыз! Биз эндигиси янъы оьмирде де бизим аьдетли уьйренген радиомызды, почта байланысын бир де мутпаймыз. Сизинъ колларынъыз бан куьн сайын бизди туьрли хабарлар, билдируьвлер, реклама, ийги йырлар эм йылы анълар ман кувантатаган, бизге уьйде де эм йолда да коьнъилди коьтеретаган радиоэфир туьзиледи. Сизинъ сазларынъыз бизди танъ ман уянтады эм сав куьн узагы бизи мен бирге болады. Сизге халкымыздынъ йыр эм анъ саниятын, адабиатын, миллет аьдетлерин эм маданиатын саклавда эм оьрлентуьвде уьйкен уьстинликлер йораймыз. Сизде янъы программалар уьшин коьп янъы яркын идеяларынъыз эм коьп радиотынълавшыларынъыз болсын! Сизинъ оьзинъизге кувнак шат коьнъилди, ден савлыкты, коьп яхшылыкларды эм наьсипти йораймыз!

«Шоьл тавысы» республикалык газетасынынъ редакциясы.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group