• Сегодня: Понедельник, 27 марта, 2023
  • Буьгуьн: Дуьйсемби, 27 Навруз айы, 2023

Сыйлы ветеранлар, тыл куллыкшылары, баьри район яшавшылары!

admin
Май09/ 2018

Енъуьв куьни – ол бизим баьримизди де бирлестиретаган эм элимиз уьшин оьктемлик тувдыратаган энъ сыйлы байрамымыз. Уллы Енъуьвимиздинъ тарих оьлшемлиги эм маьнелиги заман тарапларында мутылгысыз эм оьлимсиз! Оьсип келеяткан янъы яс несиллер аталардынъ ак ниетли йолына тийисли болмага шалысаягына сенемиз. 
Аявлы ердеслер! Сизге бизим энъ де йылы, таза йоравларымыз каратылган. Аьр биринъизге узак оьмирди, ден савлыкты, парахатлы яшавды, Тувган Элимиз уьшин уьйкен уьстинликлерди йораймыз! 

М. Аджеков, «Ногайский район» МО администрациясынынъ аькимбасы.
Р. Насыров, «Ногайский район» МР Депутатлар йыйынынынъ председатели.

 

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group