• Сегодня: Среда, 1 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Саьрсемби, 1 Увыт айы, 2023

Балалыгы авыр йылларда оьткен

admin
Май10/ 2018

Николай Ярыкбаевичти Ногай районында ийги биледилер. Онынъ акында: «Коьп болса экен ондай окытувшылар. Бек сенимли аьдем. Суслы, ама дурыслыкты яклавшы», – деп айтадылар.

Николай Ярыкбаевич Абдулкадыров – районымыздынъ Червленные Буруны авыл орта мектебининъ физкультура дерисиннен окытувшысы. «СССР ярыкландырув тармагынынъ отличниги» деген сыйлы атты юргистеди. Туьнегуьн, 2-нши майда, ога тувганлы 80 яс толды.

Суьйикли исине Николай Ярыкбаевич 47 йылын багыслаган. Бу сан мектеб шынтысы ман онынъ экинши уьйи эсабына айланганын шайытлайды.

Коьп балалы аьелде тувган эм тербияланган Николай Ярыкбаевич. Авыр согыс йылларына рас келген онынъ балалыгы.

Сол авыр заманга карамастан, билим алмага шалыскан. Баслап – етийыллык, сонъ – кешки мектебте билим алган, Душанбе каласында орта окув ошагы – физкультура техникумын окып битирген. Сол йылларда волейбол, теннис ойынлары ман кызыксынган.

Оьзининъ тувган мектебине физкультура дерисиннен окытувшы эсабында Николай Ярыкбаевич узактагы 1964-нши йылда келген. Оны ман школага ийги окытувшы косылды: яс, суслы, йогары яваплылыгы арткан, спорт пан кызыксынган окытувшы. Сондай болып эсте сакланды  Николай Ярыкбаевич баьри куллык эткен йылларында.

Ол – уьйкен арыптан окытувшы. Куллык этуьв йылларында ол коьп окувшыларды яшавдынъ уьйкен йолларына салган, эм олардынъ баьриси де ога физкультура дерислери уьшин разылыгын билдиредилер. Ол йылдан-йылга Червленные Буруны авыл мектеби район спорт ярысларында енъетаган эди. Спорт тармагында биз алды орынларда эдик.

Мектебтинъ спорт майданлары бир де бос болмайтаган эди. Коьплеген онынъ окувшылары спорт суьйдилер, эм суьйикли окытувшысынынъ йолы ман бардылар. Физкультура дерисиннен окытувшы кесписин байырладылар Каирбек Маушев, Михаил Безручкин, Александр Алейников, Валерий Задорнов, Виктор Зинюпов, Юрий Стоянчев, Любовь Бычкова, Аскер Танбулатов, Керим Абдулсаметов, Иса Кузеев эм Мурат Муталимов.

Николай Ярыкбаевич коьп йыллар бойы теннис, волейбол бойынша (мектебтинъ йыйылма куьби сырасында) район ярысларында ортакшылык эткен.

Дурыслык, аьдемлерге сый ман карав, танълык, ийги эм онъайлы аьллер бийленген аьелде тербияланды эм оьсти Николай Ярыкбаевич. Яшав йоллары бойынша да ога коьп ийги аьдемлер растылар.

Николай Ярыкбаевич – туьрли яратувшылык аьрекетлер мен кызыксынган аьдем: яс заманында суьврет ясав ман, суьвретке алув эм оларды шыгарув ман, терек йонып, ярасык затлар этуьв мен каьрлеген. А кайтип ол ярасык вальс биювинде айланатаган эди!

Ийги биледи ол тарихти, адабиатты. Совет заманында китап окув ман коьплер кызыксынганлар: баьри окытувшылардынъ уьй китапханалары болган, ийги китаплер, колдан-колга коьшип, окылатаган эм ортага салынып ойласылатаган эди. Николай Ярыкбаевич оьзининъ ян сезимлерин ятлавлар сыдыраларында коьрсетип билген, аьли де бирерде, ятлавлар язып, оларды дослар арасында окыйды.

Эм тагы да, онынъ уьйи касындагы бавда коьп шешекейлер бар. Оларды оьстируьв – онынъ кызыксынувларынынъ бириси. Оьз заманында онынъ эсин каратты «Земля Санникова» деген кинофильм, бек ярады сол фильмнен «Есть только миг» деген йыр да. Суьеди Николай Ярыкбаевич Дмитрий Хворостовскийдинъ согыс акында йырлаган йырларын: сол заманда коьзлери коьзяслар ман бийленгенин коьрмеге болады.

Николай Ярыкбаевич оьзине артык эс каратканын бир де суьймеген эм суьймейди. Янына якын онынъ дослар тоьгерегинде хабарлавлар юритпеге. Маскарашыл аьдем: дайым да ийги анекдот, завклы хабарлар тавып, келистирип айтар.

Аьли Николай Ярыкбаевич – тийисли тыншаюв яшав вакытындагы эсли аьдем. Яшавы онъайлы: ян косагы ман уьш увыл асырап оьстирдилер, аьли уныклары ман каьрлеп, олардынъ яшавдынъ уьйкен йолларына туьсип оьскенин коьрмеге ниетленедилер.

Аьдем, Окытувшы, Гражданин. Не зат йорайык бу аьдемге? Ден савлык, онъайлык, балаларына эм уныкларына уьстинликлер, Ер юзинде – тынышлык – мине бизим йоравларымыз.

Аьне сол затларды йорайман сизге, Николай Ярыкбаевич. Сав болынъыз бизим касымызда болганынъыз уьшин.

Т.Ажимулаева, ДР-нынъ ат казанган окытувшысы.

Суьвретте: Н. Абдулкадыров.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group