• Сегодня: Понедельник, 27 марта, 2023
  • Буьгуьн: Дуьйсемби, 27 Навруз айы, 2023

Сол йыллардынъ данъкы соьнмес

admin
Май10/ 2018

Меним олар ман балалыгым да байланыслы. Йыл сайын биз Уллы Енъуьв куьнин уьйкен байрам этип белгилеймиз. Эсимде сол байрам парадына биз авылымызда колларымызга уьйкен гуьл байламларын, кызыл байраклар, туьрли туьсли шарлар алып баратаган эдик. Бу затлар бизим балалыгымызда болган ислер. Бизи мен бирге сол байрамды меним авылдасларым – Уллы Аталык согысынынъ катнасувшылары да йылы йолыгатаган эди. Тек биз сол байрамга бек суьйинетаган эдик, олар болса, коьзлеринде коьзяслары ман йолыгатаган болгандыр. Неге десе тек оларга белгили эди сол байрамнынъ белгиси эм баасы. 
Савкат Тлеков аьскер сырасында оьзининъ эр борышын 1937-1939-ншы йылларда толтырган эди. Соны ман онынъ эли алдында борышы толтырылып калмады. Ол бириншилердинъ бириси болып, явдынъ коьзине караганлардан болды. 
Оькинишке, ол бизим арамызда яшаган йылларда, биз оны бир баьтир экен деп те ойланмаганмыз, ол мага бир аьдем, авылдасларымнынъ бириси болып коьринген. Аьли болса, коьп затын сорар эдим, тек не пайда…
Буьгуьнги макалады язбага (Уллы Енъуьвдинъ 70 йыллыгына рас барып, мен аьрекет этетаган краевед музейи авыл ветеранлары акында материаллар йыйнаган эди) Альмира Ялманбетовна Капашовадынъ берген билдируьвлери коьмек эттилер. Ол авыл администрация етекшисининъ орынбасары болып, коьп ветеранлар акында билдируьвлер йыйнаган. Буьгуьнлерде ога да оьз разылыгымды ак юректен билдиремен. 
Уллы Аталык согысын Савкат-атай Кызыл Аьскер сырасында 23-нши Чапаевская дивизиясынынъ 94-нши полкында йолыкты. Ол сыншы (разведчик) эди. Сол исти ога тапшыраяктан алдын ол коьп сынавларды оьткен. Колына пулемет алаяктан алдын, оьзининъ сол аьскерши алат пан кайтип пайдаланып болатаганын коьрсеткен. Колына берилген уьш куьллединъ экевин мишеньге тийдирип коьрсеткен. Тек соннан сонъ ога сондай яваплы исти тапшырганлар. Аьр бир тапшырылган исин Савкат Аджиевич яваплы толтырган, бир неше кере яраланган. Уьйине кайтканда, ол биринши куьп сакаты эди. Савкат-атай каты ярады Кировоград каласынынъ янында болган урысларда алган. Онынъ коьз алдында немец топлары атылган.
Кайтип кыйын болган болса да, Савкат Тлеков оьзининъ тувган якларына кайткан. Оьлмес-абай ман татым аьел де курып, увылды да тербиялаганлар.
Буьгуьнлерде Тлековлардынъ юртында увылы Маутей аьели мен яшайдылар.
Савкат-атайдынъ йигитлиги баласына, унык кызларына эм немерелерине асабалык.
Н. Зарманбетова, окытувшы.
Карагас авылы.
Суьвретте: С.Тлеков (суьврет аьел архивиннен).   

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group