• Сегодня: Воскресенье, 5 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Юма сонъгы, 4 Увыт айы, 2023

Ясларымызга яркын коьрим

admin
Май10/ 2018

Давдынъ баслапкы шагында Муса стрелок-автоматчик болган. Бир авыр согыстынъ сырагысында Муса эм онынъ ердеси Кыдырали Ярыков, биреви курсагына, экиншиси аягына яраланып амалсыздан немецлер есирине туьседилер. Душпаннынъ лагеринде олар экеви де савлыгы аз-маз колайланганда ок кашпага хаст этедилер. Оькинишке, фрицлер бир неше куьнлерден оларды ыслайдылар. Экевин де каты тоьбелейдилер эм олар яралы болганына да карамастан, ислетедилер. 
Соьйтип, олар фашистлер есиринде согыстынъ ызына дейим турмага амалсыз болганлар. Уллы Аталык согысынынъ ызында есирге туьскенлерди совет аьскершилери келип босатадылар. Болса да суьйиниш узакка созылмайды, душпан лагериннен оларды Украинадагы Ковель каласында орынласкан совет лагерине йибередилер. Акы неден керек, Ковельдеги СПП-да дурыс тергевлер оьткериледи. Сонынъ тамамында Муса ман Кыдыралиди аклайдылар эм олар 1945-нши йылдынъ 18-нши ноябринде босатыладылар. Мусадынъ уьйиндегилер ол давдан тири кайтар деп ойламаган болганлар. 
Согыстан сонъ М.Карасаев аьели мен бирге конъысы Шешен-Ингуш Республикасына коьшеди эм сонда тийисли тыншаювына дейим таза намысы ман койшы болып ислеген. СССР ВДНХ-да етискен ис уьстинликлери уьшин патшалык савгаларын алган. Аьелинде 10 балады тербиялап оьстирген. Дурысында, атамыз бир де «мен» дегени болмаган аьдем эди эм согыс акында хабарламага суьймеген. Ол 84 ясына етип топырак болган.
Воскресеновское авыл ортасында согыс катнасувшыларынынъ баьрисине де эстелик салынган. Сонда алтын элиплер мен 47 аьдемнинъ атлары эм тукымлары язылган. Солардынъ яртысы – ногайлар. Бу эстелик ерли яшавшылардынъ байыр карыжлары ман салынган. Оькинишке, буьгуьнлерде авылымызда бир согыс ветераны да калмаган. 
Муса-атамыздынъ уьйкен увылыннан тувган энъ биринши уныгы Руслан оьз заманында Афганистан элинде интернационалист аьскерши борышын толтырган. Русланнынъ кедеси, Мусадынъ немереси Камалдин болса, экинши Шешен согысынынъ катнасувшысы, аьлиги заманда Шешен Республикасында контракт бойынша эр борышын толтырады. 
Мусадынъ экинши увылы, меним балаларым Азамат пан Сагидат экеви де экинши Шешен согысында ортакшылык эткенлер эм аьлиге дейим МВД сырасында Россия гвардиясынынъ офицерлери болып куллык этедилер. Айтып озув керегеди, капитан Сагидат Карасаева янъыларда Санкт-Петербургтагы РФ МВД-нынъ аьскершилик институтында иш аьскерлерининъ ийги психологын белгилев конкурсында баьри де регионлардынъ командованиелерининъ специалистлери арасында экинши сыйлы орынды алган. Ол бизим уьшин уьйкен куьез.
Бизим уьйкен аьелимиз, аьлиги уныкларымыз, немерелеримиз эм йиенлеримиз оьзлерининъ атайы, акайы эм абасы ман оьктемсийдилер эм олардан Тувган Элининъ шынты коршалавшылары болып оьспеге уьлги аладылар. 
Айнедин Карасаев, Воскресеновское авылы, Шешен Республикасы. 
Суьвретте: Уллы Аталык согысынынъ катнасувшысы Муса Карасаев.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group