• Сегодня: Понедельник, 27 марта, 2023
  • Буьгуьн: Дуьйсемби, 27 Навруз айы, 2023

Эл юрегинде оьмирлерге

admin
Май11/ 2018

Ногай район орталыгы Терекли-Мектеб авылында 9-ншы Май куьни район кыйыншыларынынъ Баьтирлер аллеясындагы халкымыздынъ согыс эм ис баьтирлерининъ бюстлерине шешекей байламларын салувдан басланды. 
Муннан сонъ район ис коллективлери А.Асанов атындагы орамында уьйкен узын колоннага туьзиледи эм, Эдиге орамы ман оьтип, парк ишиндеги Уллы Аталык согыста ян берген ердеслеримиздинъ эстелиги янына келеди. Коьп аьдемлер колларында байраклар, шешекейлер мен бирге согыста болган оьз аталарынынъ, кардаш-тувганларынынъ суьвретлерин алып барды. Соьйтип, халкымыз Савлайроссиялык «Оьлимсиз полкынынъ» сырасына туьсти.
Байрам митингте районнынъ согыс эм ис ветеранларын, тыл куллыкшыларды, баьри яшавшыларды «Ногайский район» МО администрациясынынъ аькимбасы Мухтарбий Аджеков кутлады. 
Уллы Енъуьвге совет халкынынъ эм Ногай район яшавшыларынынъ эткен косымы акында доклады ман район Согыс эм ис ветеранлар советининъ председатели Акманбет Сангишиев шыгып соьйледи.
Митингте кутлав соьзлерин ДР Халк Йыйынынынъ депутаты, КПРФ Ногай РК секретари Мурзадин Авезов, 1945-нши йылдагы тарих Енъуьв парадынынъ катнасувшысы Коьшманбет Кидирниязовтынъ кызы Фатима Мамутова айттылар. Кутлав соьзин «село Терекли-Мектеб» СП МО аькимбасы Зейдулла Аджибайрамов та айтты эм авылдынъ согыс ветеранларынынъ тул хатынларына, тыл куллыкшыларына Сый грамоталарын тапшырды. А.Асанов атындагы Нариман авыл орта школасынынъ окытувшысы У.Эсенгельдиева поэт Р.Рождественскийдинъ оьлимсиз «Реквиемин» окыды. 
Енъуьв куьнининъ байрам шатлыгы районнынъ саният аьрекетшилерининъ эм балалардынъ концерти, район аькимбасы М.Аджековтынъ баргысына ат шабыс, спорт шаралары, кеште РДК алдындагы майданда согыс йылларындагы мутылмас йырларды йырлав концерти мен тамамланды. 
Суьвретте: байрамнан коьринис.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group