• Сегодня: Пятница, 27 января, 2023
  • Буьгуьн: Уллы юма, 27 Канътар айы, 2023

Коьнъил коьтерилис савкатлайдылар

admin
Май11/ 2018

Салимет Майлыбаева ногай тилин саклав, тил байлыгын оьстируьв мыратта «Уьйренейик ногайша», «Аьдет», «Тарих», «Поэзия боьлиги», «Балалар уьшин», «Кызыклы аьдемлер мен хабарласув» радиоберуьвлерин усташа аьзирлейди. Тагы да мунда «Танъ яхшы болсын», «Стол заказов» радиоберуьвлер этиледи.
– «Ногай Эл» деп радиомыз аталган сонъ, дуныядагы баьри ногайлардынъ уьстинликлерине суьйинип, олардынъ акында хабарды халкымызга билдирмеге тийислимиз деп ойлайман. Сога коьре мен Голландияда, Германияда, Болгарияда, Туркияда, элимиздинъ туьрли калаларында яшаган ногайлар ман байланыс тутаман, Интернет аркалы олар янъы болган оьзгерислерди дуныядынъ бир муьйисиннен баскасына еткередилер. Олар ман тек Интернет аркалы тувыл, бир-биримизге конакка барып та катнаймыз. Радиодагы куллыгымызды йылдан-йылга ийги этпеге, янъылыклар киргистпеге шалысамыз. «Уьйренейик ногайша» – ол меним проектим, солай ок Тимур Абдулжалиевтинъ де проектлери бар, айтпага: «Ногай Эл» радиосынынъ баргысын тапшырув йорыгы эм баскалар. Радиомызга коьп куьшин салган алдынгы куллыкшылар: биринши бас редактор Файзулла Мусаевтинъ, боьлик редакторлар Айнара Нургишиевадынъ, Арслан Бакиевтинъ, солай ок Гуля Атангуловадынъ, Адильбек Шадыровтынъ, окувшы-кызлардынъ эм баскалардынъ атын айтпасам, хабарым толы болмас. Энъ де уьйкен разылык халкы уьшин «Ногай Эл» радиосын ашкан Мухтарбий Аджековка айтпай болмайман. Мине радиомыз ашылганлы 5 йыл ишинде (2013-нши йылдынъ 4-нши октябриннен алып) туьрленислер болды, тынълавшыларымыздынъ саны оьсти. Ызгысын радио эфиринде оьткен конкурсларда катнасып, соравларга явап бергенлердинъ саны шайытлайды. Рамзия Шабановадынъ юритетаган «Стол заказов» радиоберуьвинде туьрли йырлар тынълап, коьнъилимизди коьтеремиз дегенлер де аз тувыл. Радиодагы куллыгымды бек суьйип юритемен, халкымыздынъ кызыксынувы, бизим исимиздинъ оларга пайдасы тийгени боьтен де мени канатландырады, кувандырады», – деп хабарлайды Салимет Майлыбаева.
Н. Кожаева.
Суьвретте: «Ногай Эл» радиосынынъ боьлик редакторы С.Майлыбаева.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group