• Сегодня: Воскресенье, 5 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Юма сонъгы, 4 Увыт айы, 2023

Саваплы эм иманлы болайык

admin
Май11/ 2018

Аьр бир динге сенетаган аьдем Рамазан айын сыйлы Куранды окув, закят аль-фитр тоьлев, садака беруьв, янындагы ювыкларына, авылдасларына, сав ямагатка яхшылык йоравлар ман оьткермеге керек. Рамазан айында ораза тутув – ол ислам динининъ бес асыл негизлерининъ бириси. Ораза тутканлар сонынъ 1-нши куьниннен алып энъ ызгы куьнине дейим тутпага борышлы. Кайбир аьдемлердинъ «басында 3 куьн эм ызында 3 куьн тутса да ярайды» деген ойы ялган, дурыс тувыл ой.
Рамазан айы – динге сенетаганлар уьшин энъ де сыйлы ай. Бу айда Мухаммад пайхамбарга (Алла оны саламласын эм разыласын) Алладан киели Куран китаби йиберилген. Алла-Таала Рамазан айында ораза тутув ман байланыста: «Ораза, акыйкатлай да, Меним уьшин тутылады, эм Мен сонынъ уьшин савап берермен, неге десе аьдем оьзин астан-сувдан, баска туьрли ислерден Меним уьшин тыяды!» ­– деген. Соны ман бирге ораза тутув ол куьналерден тазаланув болады. Ислам аьлимлери солай ок оразады аьдем денине де пайдалы деп санайдылар. Мухаммад пайхамбар соны ман байланыста булай деген: «Ораза тутынъыз, эм денинъиз сав болар». 
Оьрметли авылдаслар, сыйлы ямагат! Бу ийги айдынъ ишинде осал хасиет-кылыкларымызды дайымга кояйык, куьна-хателер йибермейик, сакатларга, керексинетаганларга ярдам этейик, бир-биримизге тирев болайык. 
Баьринъизди де келип турган Рамазан айы ман кутлаймыз! Тутаяк оразанъызды, этеек ийги ислеринъизди Алла-Таала Оьзи кабыл этсин!

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group