• Сегодня: Понедельник, 27 марта, 2023
  • Буьгуьн: Дуьйсемби, 27 Навруз айы, 2023

«Ногайпром» яшавга шыгарылаяк

admin
Май11/ 2018

Йыйыннынъ барысында солай ок «Ногай районы еринде «Ногайпром» индустриаллык паркын курув» деген проектти яшавга шыгарув соравлары да ойласылды. Соны ман бирге инвестмайданларына керекли инфраструктуралар курылысы ман байланыслы маьселелер де ойласылып каралды. «Сув, газ, электроярыгы ман канагатланув, йоллар курув ман байланыслы маьселелерди биринши кезекте ок шешпеге керегеди. Оннан баскалай, ер участокларын беруьв яктан да соравлар бар. Бу баьри соравларды да тергев астына салув керек», – деп белгилеген ДР Оькимет етекшиси. 

Оннан баскалай, Артем Здунов керекли документлерди туьзетуьв ислерин де тезлетпеге керегин эске салды, солар чиновниклер кабинетлеринде шанъга батып ятпага тарык тувыл.

Дагестан Республикасы ягыннан Ногай районы еринде инвестпроектти яшавга шыгарув беттен анъламлык барлыгы, баьри соравларды шешуьвде демевлик болаягы акында белгиленди. 

А.Здунов «Ногайпром» проекти оькимет ягыннан колтыкланаягын билдирди. Ол ДР Экономика эм территориаллык оьрленуьв министерствосына бу проектти тергевди оьз мойынына алувды, сога карыж шыгарувды тапшырды. Ол федераллык структураларында бу белгиленген сорав шешилеегине сендирди, Ногай районы – эс бермеге тийисли муниципалитет экенин белгиледи. Премьер-министр Ногай районы республика Оькиметине сондай проекти мен шыгувы ийги баслав экенин эм сол проект колтыкланаягын билдирди.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group