Миллет кавыфлыгына карсымыз

Аьлиги заманларда дин экстремизми деген анълам да бар. Сол бизим ямагатымызга кавыфлык тувдырады. Сонынъ аьдетли Ислам дини мен бир ортаклыгы да йок. Ислам дини кашан бизге оьлтиринъиз, атысынъыз, ата-аналарды йылатып, балаларды етим калдырынъыз деп айткан, бир заманда да айтпаган.
Терроризм эм экстремизмге карсы турув тек патшалыктынъ тувыл, ямагаттынъ, аьр бир гражданининъ борышы болады. Бу ерде уьйкен орынды аьел, мектеб алады. Эгер социаллык эм материаллык яктан коршалав болмаса, ясы етпегенлер арасында радикаллык ойлар кенъ яйылып кетпеге болады.
Уголовлык кодексине коьре, терроризм мен каьр шеккен аьдемлер 20 йыл узагына тутнакка капаладылар эм яваплыкка 14 ясыннан алып тартыладылар.
Ата-аналар оьз балаларына мукаят болып карамага кереклер, олар кайдай аьдемлер мен дослык тутатаганына эс бермеге борышлылар. 
Куьн сайын балаларынъыздан йолыгысатаган, соьйлейтаган аьдемлер акында сорап та турмага керексиз. Саклык тутувга балаларды уьйретпеге керекпиз. Балаларды кырга кеш вакытларда каравсыз йибермеге ярамайды.
Ямагат ерлерде балалар оьзлерин кайтип юргистпеге керегин де анълатпага керек, неге десе аьр бир уьйкен аьдемди биз балаларымызды сыйлап уьйретемиз, онынъ тилегин де бизим яс несил этпеге шалысады, ясуьйкенге бизим балалар коьбисинше: «Йок, этпеймен», – деп айтып болмайды. Халк айтканлай, маьнели эс берип карасанъ, аьр бир маьселеди шешпеге де савыт табылар. 
Балаларымызга анълатып, экстремизм эм терроризм куьплерге кирген ясларымыз бир якка карап билет аладылар, оларга артка йол йогы акында айтпага керекпиз. «Акша коьзи кызыл» дегенге усап, сол акша да сизге экстремист, террорист куьплердинъ сыраларына кирсенъиз, шыкпага коьмек этпеек, яшавынъызды оьз колларынъыз бан кыскартасыз дегенди яслардынъ басларына куйып турмага керексиз. Куьн сайын телевидение коьрсететаган, газеталар язатаганлардан куьнасиз оьмирлер уьзилетаганларын да коьремиз. Кайсы ерде де бир зыян келтирмеген аьдемлердинъ яшавлары курманлык боладылар. 
Бизим балаларымыз сондай яшавды коьрмеге керек тувыл, олар окып, билим алмага, куьн саьвлелерине суьйинмеге кереклер, олар яшавдынъ завкын коьрмеге тийислилер. Терроризм эм экстремизм балалар, яслар уьшин тувыл, бир инсанга да пайда аькелетаган зат та тувыл, Балаларда – балалык, бизим баьримизде де яшав болмага керек. 
А.Рахмедов, Ногай районы бойынша Россия МВД-сынынъ УУП эм ПДН боьлигининъ ПДН инспекторы
полиция капитаны.