Языксынув – бас орында

Ол Крым еринде болган согысларда яраланган аьскершилерди оьлимнен куткарган, ол, бириншилердинъ бириншиси болып, саваплык фондынынъ негизин салган. 1934-нши йылда онынъ куьш салувы ман халклар ара Ф.Найтингейл атындагы фонд оьз аьрекетин баслаган. Соьйтип, энди йыл сайын медициналык сестрасынынъ куьни белгиленеди. Бу байрамнынъ белгиленуьвининъ басы 150 йыллар артка кететаган болса да, официаллы кепте белгиленип 1974-нши йылда басланган.

Медициналык сестрасынынъ куьни, 141 элдинъ саваплык исининъ куллыкшылары биргелесип, Халклар ара медициналык сестраларынынъ совети – ямагат организациясы болувы ман байланыслы да болган.

Бизим тармагымызды медициналык сестрасыз коьрип болмаймыз. Буьгуьнлерде медицина куллыкшысы бек маьнели эм керекли кеспилердинъ бириси болады, неге десе аьдемнинъ савлыгы – яшавдынъ баалыгы. Медициналык сестра оьз яшавын баскадынъ ден савлыгына багыслап келеди. Олар оьзлерининъ куьнле-куьнлик ислери мен йигитлик этпеселер де, баска керексинген аьдемнинъ яшав оьмирин саклавга куьш салады. Олар врачтынъ аьр бир берген борышын намыслы толтырып келедилер. Онынъ юмсак соьзи авырувлыды эмлейди, онынъ каравыннан авырувлыдынъ эмленуьви де себепли болады. 

Буьгуьнлерде сол енъил болмаган исти бизим Ногай ЦРБ-да 207 медициналык сестралар бардырадылар. Солардынъ аьр бириси оьз борышларын толтырадылар – тезлик ярдам боьлигининъ медициналык куллыкшылары, акушеркалар, ерли медсестралар эм сондай баскалар. Медициналык сестралар бизим ис коллективимиздинъ 48 проценти болады, сол санда савлык саклав тармагынынъ ат казанган куллыкшылары Тотай Абуевна Дуйсенбиева (ЦРБ тамада медсестрасы), Фаризат Джумалиевна Мусаурова (физиотерапевт кабинетининъ медсестрасы), «Савлык саклав тармагынынъ отличниги» деген коькирек белгиси мен 14 эм Дагестан Республикасынынъ Савлык саклав министерствосынынъ Сый грамоталары ман 6 медсестралар савгаланганлар. 

Буьгуьнги медициналык сестрасынынъ кеспи байрамын бизим ис йолдасларымыз оьз етимислери мен йолыгадылар. Сол яркын байрам алдында бизим ис ветеранларымыз Куьмисхан Рахмедовады, Людмила Старостенкоды, Танъбике Коккозовады, Юмазиет Саликовады, Айбике Умаровады, Зейнаб Сеитовады, Альмира Межитовады, Джумабике Биарслановады, Роза Халиловады, Рабият Мурзаевады, Арувзат Шабагатовады, Разият Джумаевады эсимизге алып, кеспилик байрам ман кутлаймыз. 

Буьгуьн, кеспи байрамды белгилей келип, языксынув бас орында болган кеспилердинъ бириси экенин белгилеймиз, сол ис орында болып, борышларын тийисли толтыратаган аьдемлерге ден савлык, шыдамлык, тынышлык эм ис аьрекет бойынша уьстинликлер йорайман. Кыскаша, аьдемге келисли наьсипти сагынаман.

Ф.МЕЖИТОВА, ДР-нынъ «Ногайская ЦРБ» ГБУ бас врачы.