• Сегодня: Понедельник, 6 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Каты куьн, 5 Увыт айы, 2023

Яс куллыкшыларга насихатшы да болады

admin
Май14/ 2018

Насират Мустафа кызы 1976-ншы йылда, Кизляр каласындагы медициналык окув ошагын уьстинликли окып битиргеннен сонъ, ис аьрекетин Бораншы авылынынъ фельдшер-акушерлик пунктында баслаган эди, оннан сонъ ол бактысына коьре орталык больницадынъ бала тувув уьйинде ислеп баслайды. Соннан бери де 37 йыл озды (ис стажы – 42 йыл). Онынъ колында бир неше юзлеген янлар энгенлер. 
Насират Мустафа кызы – оьз исин бек суьйип бардыратаган аьдемлерден, ол – оьз ерин шынтысы ман да ярасыклайтаган инсан. Онынъ ис йолдаслары арасында да уьйкен абырайы бар. Кайсы тапшырылган ис борышын да бир янъылыспай, асыкпай бардыратаган аьдем. Яс куллыкшыларга да, оьзининъ бай сулыбына коьре, ярдамын да этер, маслагатын да берер. Ийги ис аьрекети уьшин бир неше кере Сый грамоталарга да тийисли болган.
Буьгуьнлерде онынъ кеспи йолына онынъ уныгы туьскен. Ол да тезден Сургут каласындагы медициналык академиясын битиреек. Тетеси уныгына оьзи маслагатшы эм уьлги де болаягына шек те йок. Насират тек бир уныгына тувыл, оьзининъ эки увылларына да, бес уныкларына да яшавлары бойынша, таза ямгыр тамшыларындай болып, оьз нурын себелетип турады.
Суьвретте: Н.Дильманбетова.    

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group