• Сегодня: Воскресенье, 5 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Юма сонъгы, 4 Увыт айы, 2023

Язгы таркавларга аз калды

admin
Май14/ 2018

Мунда  8-нши класс окувшылары, школа етекшисининъ тербиялав бойынша орынбасары Э.Суюндикова, ОБЖ дерисининъ окытувшысы А.Койбаков, 49-ншы номерли от туьсуьв боьлигининъ куллыкшысы С.Аджимуллаев катнастылар.
Деристе бас деп 8-нши «б» классынынъ етекшиси Марина Межитова балалар куьтпеген, завыклы аьлде заманын йиберген шакларда кавыфлык пан йолыкпага эм сосы аьлде аьдем энъ де баалы– яшавыннан айырылмага болатаганын айтты. Ол сондай аьллерде аьдемлер оьзин дурыс юритпеге, бек сак болмага, кавыфсыз оьзин юритуьв йорыкларды билмеге тийисли экенин белгиледи. 
Окытувшы А.Койбаков От туьсуьв службасынынъ курылувынынъ тарихи эм онынъ аьрекетининъ акында презентация коьрсетип, хабарлады. Солай ок Саребий Аджимуллаев дериске деп аькелген, туьскен отты тымгызувда кийилетаган  кийимлерди  эм алатлардынъ  кулланувын анълатты. Тагы да  ол оьзи ислеген  боьлигининъ куллыгы акында хабарлады. Окувшылар оны кызыксынып тынъладылар эм соравларын бердилер. 
Эльмира Танъатаровна окувшыларды «Язгы таркавлар заманда кавыфсызлы тыншаюв акында бир неше маслагатлар» деп атап, аьзирлеген презентациясы ман таныстырды. Балалар орамда, йолда, коьлде шомылганда, орманда тыншайганда оьзин кайтип юритпеге керегин карадылар. 
Ашык дерис бек кызыклы эм пайдалы болып оьтти.
Н.Кожаева.
Суьвретте: дерис мезгили.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group