Балалар бавыннан алып

Уллы Енъуьв байрамына багысланып, янъыларда «Юлдыз» балалар бавында Согыс-патриотлык йырынынъ конкурсы уйгынлы оьтти. Байрамга багысланган шарады Айгуль Максутова ман Алтынай Ханмурзаева ашып юриттилер. Конкурста катнаскан 6 балалар куьплери: «Юлдызлар» («Аьскершидинъ анасы акында балладады»), «Бал шыбынлар» («Турналар» йырын), «Куьлемсирев» («Куьннинъ кызылланып онъувы» йырын), «Гномиклер» («Согыс балалар» йырын), «Почемучки» («Ана акында балладады»), «Эртеги» (Согыс йылларынынъ попуррийин) аьзирледилер. Белгиленген куьплердинъ тербиялавшылары: Рабият Булатова, Уля Акбиева, Саида Джумаева, Альфия Озганбаева, Аминат Лукманова, Альбина Агисова. 
Бу конкурсынынъ катнасувшылары оьз оьнерлери мен йыйылганларды сукландырдылар. Жюри агзаларына балалар куьплерине орынларды боьлмеге тыныш болмады. Соны жюри агзасы саниятлар мектебининъ окытувшысы Марина Курганова белгиледи. Аьр бир куьптинъ балалары шалысып оьз борышын толтырдылар, Уллы Енъуьв байрамына олардынъ кишкей юреклеринде уьйкен сый эм суьйим бар экени сезимлей болмады.  
Конкурс сырагылары бойынша ортаншы куьплер сырасында 1-нши орынды – «Юлдызлар» куьби бийледи, 2-нши орынды – «Бал шыбынлар» эм «Куьлемсирев» куьплери боьлдилер. Уьйкен куьплер сырасында «Почемучки» куьби –1-нши, «Гномиклер» эм «Эртеги» куьплери 2-нши орынларды бийледилер. 
«Юлдыз» балалар бавынынъ етекшиси Солтанат Телемишева йыйылганларды келеяткан Уллы Енъуьв байрамы ман кутлады эм буьгуьнги  конкурска балаларды аьзирлеген уьшин тербиялавшыларга оьз разылыгын билдирди. 
Согыс-патриотлык йырынынъ инсценирование конкурсы бек кызыклы оьтти.
Н.Эрежепова.
Суьвретте: конкурстан коьринис.