• Сегодня: Среда, 1 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Саьрсемби, 1 Увыт айы, 2023

Илми ога дем берген

admin
Май14/ 2018

Сол китаптинъ иштелиги мен ол мени де таныстырады. Элбетте, китапке коьплеген белгили аьлимлердинъ макалалары киргенлер. Солардынъ аьр бириси В.Коренякодынъ ийги касиети, терен билими акында уьйкен сейирсинуьв мен язган. Сол язганлар арасында ДР ат казанган маданият куллыкшысы, ерли уьлке танув уьйининъ етекшиси К.Бальгишиевтинъ де «Степной след Кореняко» деген макаласы да кирген. 
Бу китап дуныя ярыгын коьруьвге В.Коренякодынъ досы Сергей Владимирович Кузьминых аз куьш салмаган. Буьгуьнлерде илми куллыкшысы Владимир Коренякодынъ яркын эстелигине багысланган китап колдан-колга берилип окылады, Каирбек Бальгишиевке де ол уьйкен савга, эндигиден алып онынъ стол китаплерининъ бириси болады.
Г. Курганова. 

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group