Уьйкен аьриптен окытувшы

Марипат Джумалиевна Джумаева – окытувшы, ана, суьйикли тетей, эней. Бу хатыннынъ ийги касиетлерин айтаяк болсанъ, газетадынъ бети де, аьдемнинъ заманы да етпеек. Мага айлак та куьез тетемнинъ акында макала язбага, неге десе тетемнинъ коьп кыйыны салынган мага. Бала шактан алып сабыр кылыклы, ис суьер касиети белгиленди. Шокаевлердинъ аьелинде сегиз бала болган, кишкей аьптеси Тамара Джумалиевна Давлетова бала шагын булай эскереди: «Марипат-абайды биз баьримиз де суьетаган эм тынълайтаган эдик!». Марипат Джумалиевна Ново-Дмитриевка авылынынъ окув мектебин кутарып, Хасавюрт каласында педагогикалык колледжине окымага туьседи. Оны кутарганнан сонъ Дагестаннынъ оькимет педагогикалык университетининъ биологиялык боьлигине окымага барады. 1962-нши йылда яс окытувшы оьзининъ бас деп Янги аул, бу куьнлерде Эдиге авыл мектебинде ислеп баслады. Мавлидин Койлубаевич пен экеви татым аьелде яшадылар.  Меним атайым оьзининъ баьри яшавын школага багыслап эртерек замансыз дуныядан тайган. Коьп йыллар авылда школадынъ директоры болып куллык этти.

 Марипат Джумалиевна мектебте баслангыш класслардынъ окытувшы аьрекетин отыз йылга ювык бардырды. Кырк кийик айдынъ биринши куьнинде ата-аналар колыннан етип аькелген балаларын Марипат Джумалиевнага доьрт йылга окув-язувга уьйретпеге тапшырадылар. Мине тагы да занъ согылады дериске, окытувшы билим береди, балаларга биринши белги, биринши ятлавлар, правилолар уьйретпеге шалысады.  Баьри окувшылары да Марипат Джумалиевнады бек сыйлайдылар, неге десе биринши окытувшымыз бизим баьримиздинъ юрегимизде. 1994-нши йылдан бери Марипат Джумалиевна тыншаювда. Исси бавырсак, катлама писирип аьзирлеп, кеш болса, аьлемет эртегилер, кужырлы хабарлар, тарихлер айтып, дерислерин аьзирлемеге коьмек этип уныкларын оьстирди.

Д. Джумаева, Карашай-Шеркеш оькимет университетининъ тарих боьлигининъ аспиранты.

Суьвретте: Марипат Джумаева.