• Сегодня: Четверг, 9 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Киши юма, 9 Увыт айы, 2023

Уьстинликлери аьли де алдыда

admin
Май17/ 2018

Ясларымыз алдында баьри эсиклер ашык, олар билим алув бойынша оьзлерининъ суьйген йолын сайламага амаллары бар. Белсенли ясларымыз, оьз алдындагы яваплы борышын – элининъ келеектегисин, онъайлыгын туьзуьвге эртеректен аьзирленедилер: йогары окув ошакларда билим аладылар, туьрли пайдалы шараларда катнасадылар…
Яслык яшавдынъ язлыгы деп те айтадылар. Язлыктынъ яйнаган куьнине усайды яслык. Тоьгеректе баьри зат та назарды кувандырады, сенимлер тувдырады, бир зат та тынышсызландырмайды. Язлыктынъ куьнлеринде окувшылар таза булактан, ярасык узаклыкка йол аладылар. 
Саида Бекмурзаевдынъ ярасык узаклыкка йол алган булагы – Кадрия атындагы мектеб. Кызалак школадагы окувын йогары уьстинликлер мен алтын медальге тамамлаган. Туьрли сабаклар бойынша олимпиадаларда ортакшылык этип, Сый грамоталарга тийисли болган, баргылы орынларды да бийлеген. 
Бу куьнлерде  Саида Пятигорск каласындагы фармацевтический институтта (ПМФИ) окыйды. Ол – йогары окув ошагында да ийгилердинъ сырасында. Талаплы кызалак институттынъ яшавында, мунда болган шараларда белсенли катнасады. Янъыларда  Электрический диссоциациясынынъ теориясы курылганлы 130 йыллыгына багысланган,  «Знаменательные даты великих открытий» деп аталган конференцияда катнаскан. Конференцияга студентлер 41 презентация  аьзирлегенлер. Саида да сосы презентациялар санына оьзиндикин коскан эм ортакшылык эткени уьшин Сый грамота ман савгаланган. Тагы да ол Йогары окув ошагы  студентлери сырасында латин тили бойынша олимпиада да катнаскан эм 3-нши орынга тийисли болган. Бу куьнлерде студент кызымыз шет эллер тиллери олимпиадасында катнасты эм конкурс сырагыларын сенимли куьтеди.
Саида «Ак кийимли аьдемлер» Волонтерлар орталыгынынъ сырасына кирген. Солай ок ол – ПМФИ-нынъ профсоюз организациясынынъ ваькили, Школа тьюторовка язылып, керекли билимлер алады. Белсенли кызалак билимин арттырар уьшин баьри амалларды кулланады. Ол аьли де институттынъ биринши курсында окыйды, онынъ  баьри уьстинликлери де – алдыда. 
Н. Кожаева.
Суьвретте: С. Бекмурзаева.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group