• Сегодня: Четверг, 9 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Саьрсемби, 8 Увыт айы, 2023

Авыл мерекеси белгиленди

admin
Май18/ 2018

Йыл сайын байрамга келген аьдемлердинъ саны оьсип барады. Бу йол да байрамда Тарумов, Кизляр, Бабаюрт районларыннан, Махачкаладан, Карашай-Шеркеш, Шешен Республикаларыннан, Астрахань областиннен, Ставрополь крайыннан конаклар ортакшылык эттилер. 
Авыл яшавшыларын сыйлы мереке мен авыл аькимбасы Тойманбет Арсланбеков кутлады. Ол авыл яшавшыларына шалыскырлыгы, тувган ерине суьйими, алал иси, авыл тарихине косымы уьшин уьйкен разылыгын билдирди. 
Район аькимбасы атыннан яшавшыларга район аькимбасынынъ орынбасары Зарбийке Мунгишиева да кутлав соьзлерин айтып кетти. Ол Ново-Дмитриевка авылына оьрленуьвди йорады.
 – Ново-Дмитриевка авылы Тарумов районындагы аьвелги авылларынынъ бириси болады. 100 йыл ишинде ол оьзинде туьрли бетлерди киргистип келген. 1918-нши йыл Херсонский эм Болгарский хуторлардынъ косылувы ман ногай авылы Чубутла туьзиледи. Оьз оьрленуьви бойынша Ново-Дмитриевка коьпйыллык эм туьзилуьв йолын тийисли оьтти. Буьгуьн болса авыл Прорва йылгасынынъ ягасында табиатлы ерде орынласкан. Соьйтип оны новодмитриевшылардынъ коьплеген несиллери эткенлер, – деди район аькимбасынынъ орынбасары.
З.Мунгишиева йыйылганларга Леся Прокопенкодынъ Ново-Дмитриевкага багысланган ятлавын да окып эситтирди. Баска болып, авыл яшавшыларына оьз кутлав соьзлерин Ставрополь крайынынъ Нефтекумск кала округынынъ администрация территориясынынъ ислери бойынша управлениесининъ етекшиси Бегали Аджиниязов, Ставрополь крайынынъ Регионаллык Ногай маданият автономиялык исполкомынынъ агзасы Зейнадин Шандиев айтып кеттилер. 
Оннан сонъ язгы маданият эм тыншаюв паркынынъ сахнасында концерт оьтти. Концертте авылдынъ яс артистлери эм ногай халк патшалык биюв «Айланай» ансамбли шыгып оьз оьнерлерин коьрсеттилер. Баска болып, паркта исси миллет аслары аьзирленди. Концерт пен бирге футбол ойыны оьтетаган майданда А-Х.Джанибековтынъ эстелигине багысланган турнир де уйгынланып оьтти. Онда Карашай-Шеркеш, Шешен, Ногай, Кизляр, Бабаюрт районларыннан, Ново-Дмитриевка авылыннан, Астраханьнен командалар ярыстылар. Ярыста Ставрополь крайынынъ Коясыл авылыннан командасы енъуьвши болып шыкты. Экинши эм уьшинши орынга Ногай районынынъ Нариман эм Терекли-Мектеб авылларыннан командалары тийисли болдылар.  Баьри енъуьвшилерге де эстеликли савгалар тапшырылдылар. 
Байрамнынъ сонъында авыл яшавшыларына конаксуьерлиги эм уьйкен байрам уйгынлаганы уьшин район аькимбасынынъ орынбасары Н.Дациев оьз разылыгын билдирди эм авыл яшавшыларын сыйлы мереке мен кутлады.
Суьвретте: шарадан коьринис.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group